Grontmij NV13/03/03 - Grontmij 2002: Lichte daling resultaat


- Netto operationeel resultaat EUR 13,9 miljoen (2001: EUR 14,5 miljoen)

- Omzet EUR 495 miljoen (2001: EUR 511 miljoen)
- Dividendvoorstel EUR 1,41 (2001: EUR 1,51)
Het netto operationeel resultaat van Grontmij is licht afgenomen met 4% tot EUR 13,9 miljoen (2001: EUR 14,5 miljoen). Onder invloed van herstructureringen, projectuitstel en productieverlies bij de vergistingsinstallatie van afvalverwerkingsfabriek Vagron daalde de omzet met 3% tot EUR 495 miljoen (2001: EUR 511 miljoen). De netto operationele marge komt uit op 2,8% en is daarmee gelijk aan 2001.

De markt waarin Grontmij actief is - bouw, infrastructuur en milieu - zal naar verwachting in 2003 enigszins krimpen als gevolg van de economische terugval. 2003 is met een redelijke orderportefeuille gestart. Door de economische en politieke onzekerheden en de huidige marktomstandigheden kunnen geen concrete uitspraken gedaan worden over omzet en resultaat in 2003.

Omzet en resultaat
De lichte daling van de omzet is het gevolg van de doorgevoerde herstructureringen op de marktgebieden taxaties van onroerende zaken en telecom. Het instellen van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 leidde tot projectuitstel bij de lagere overheden. Met name de turnkey-omzet verminderde daardoor. Conform het beleid wordt een steeds groter deel van onze activiteiten gerealiseerd via samenwerkingsverbanden. Deze omzet wordt niet in de consolidatie betrokken. Acquisities van enkele kleine ingenieursbureaus zorgden voor enige omzetcompensatie.

De Advies- & Ingenieursbureaus realiseerden een omzet van EUR 376 miljoen (2001: 372 miljoen), bij een groei van de bruto-opbrengsten met 7%. De getroffen reorganisatievoorziening in 2001 van EUR 3,4 miljoen is geheel aangewend voor de reorganisatie van het Belgische ingenieursbureau Atenco en de inkrimping van het aantal medewerkers werkzaam in de taxaties van onroerend zaken. De marge voor rente en belastingen is gedaald naar 3,8% (2001: 4,0%) door hogere afschrijvingen en extra kosten die zijn gemoeid met de implementatie van Oracle. De omzet in Ontwikkeling & Exploitatie nam af met 14% door een geringer aantal activiteiten op het gebied van projectontwikkeling. De marge voor rente en belasting voor dit segment daalde naar 7,2% (2001: 7,4%).

Balans en cashflow
Het balanstotaal is met 12% toegenomen tot EUR 357 miljoen als gevolg van investeringen in vaste en financiële activa (incl. goodwill) en uitbreiding van het werkkapitaal. De solvabiliteit is gestegen naar 30% (2001: 28%). Een kwart van de balans betreft bankschulden (2001: 20%). Circa 40% van onze leningen heeft een lange-termijn-karakter.

Investeringen en acquisities De investeringen in materiële vaste activa zijn gelijkelijk verdeeld over ICT en gebouwen/installaties. De investeringen in financiële vaste activa betreffen met name de op grondposities gebaseerde projectontwikkeling. Voor de verwerving van de resterende 30% van de aandelen in Kats & Waalwijk en enkele kleine acquisities is circa EUR 4 miljoen aan goodwill betaald. In het financieel en projectmanagementsysteem Oracle is EUR 3 miljoen geïnvesteerd.

Winst per aandeel en dividend Het aantal uitstaande aandelen is in 2002 met 3% toegenomen door de opname van een deel van het dividend in aandelen. In 2002 bedraagt de netto operationele winst per aandeel EUR 3,52: 7% lager dan in 2001 toen EUR 3,78 werd gerealiseerd. Grontmij hanteert een consistent dividendbeleid, waarbij 40% van de netto operationele winst wordt uitgekeerd. Het dividend over 2002 bedraagt EUR 1,41 (2001: EUR 1,51)

Ontwikkelingen in 2002

Herstructureringen
De in 2001 aangekondigde herstructurering van onze activiteiten op het gebied van taxaties van onroerende zaken, telecom en van het bedrijfsonderdeel Atenco zijn in 2002 volledig afgerond. De in 2001 getroffen voorziening van EUR 3,4 miljoen is hiervoor in zijn geheel aangewend. In de Poolse markt opereert Grontmij vanaf begin 2002 onder eigen naam met een tweetal ingenieursbureaus op het gebied van reststoffen en afvalwater.

Thuismarkten
Door onze acquisities hebben we in korte tijd een derde positie verworven op de Belgische markt. De opdrachtenportefeuille, voornamelijk op het gebied van infrastructuur en bouwmanagement, is boven verwachting gegroeid. Er is een goed functionerend netwerk ontstaan van elkaar aanvullende disciplines. De samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling met de andere bedrijven binnen Grontmij geeft perspectieven voor verdere groei. Ook onze Duitse bedrijven dragen positief bij aan het resultaat, ondanks het feit dat de marktomstandigheden in Duitsland minder florissant zijn. Het accent van onze dienstverlening ligt aldaar vooral op infrastructuur en landinrichting.

Vagron
Begin augustus is in de vergistingsinstallatie van afvalverwerkingsfabriek Vagron een mechanische storing opgetreden aan het roerwerk. Dit betekent dat de verwachte omzet van Vagron in 2002 niet is gerealiseerd, hetgeen een directe invloed van EUR 3,0 miljoen heeft op het netto operationeel resultaat van Grontmij. Met externe deskundigen en in samenspraak met onze partner Essent Milieu is eind 2002 een concreet plan tot verbetering vastgesteld, welk plan in 2003 wordt geïmplementeerd. Grontmij heeft circa EUR 14 miljoen in de scheidings- en vergistingstechnologie geïnvesteerd.

Oracle
Grontmij heeft in 2002 circa EUR 3 miljoen geïnvesteerd in Oracle. De implementatie verliep trager dan aanvankelijk werd aangenomen. Ongeveer 70% van de Grontmij kantoren werkt inmiddels met dit financieel en projectmanagementsysteem. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet naar een webbased informatiesysteem voor onze klanten en eigen organisatie. Kantoorpanden De verkoop na balansdatum van de panden op het landgoed Houdringe past in onze strategie maximale investeringsruimte te creëren voor onze core-business. Door de verkoop aan een belegger is een bedrag van EUR 17 miljoen toegevoegd aan onze liquiditeit. Grontmij zal op het landgoed Houdringe in de komende jaren een grondige renovatie en uitbreiding realiseren van de kantoorpanden.

Vooruitzichten
De economische teruggang heeft een neerwaartse invloed op de investeringen in onze markten. Voor de private sector was dat effect reeds in 2002 duidelijk te zien. De investeringen in de overheidssector zijn in dat jaar overeind gebleven. In principe is er voor de grond-, weg- en waterbouw, woningbouw en zorginstellingen voldoende budget. De onzekerheden nemen echter toe. De recente verplichtingenstop van Rijkswaterstaat is daarvan een voorbeeld. Tegen deze achtergrond kunnen wij voor 2003 niet anders dan een gelijk of verder teruglopend economisch scenario inschatten.

Als gevolg van de marktomstandigheden zullen de concurrentieverhoudingen in de branche worden aangescherpt. Het is daarbij de vraag of de stijging van onder andere de pensioenlasten in onze tarieven gecompenseerd kan worden. Wij richten onze inspanningen in 2003 op een nog grotere inzet voor ons aanzienlijke aantal lokale klanten, extra aandacht voor cashflow, bezettingsgraad en kostenbeheersing.

Dankzij ons uitgebreide lokale kantorennetwerk in Nederland, Duitsland en België, met een grote verscheidenheid aan klantrelaties en integrale dienstverlening, zijn we 2003 gestart met een redelijke werkvoorraad. Door de economische en politieke onzekerheden en de huidige marktomstandigheden kunnen wij geen concrete uitspraken doen over omzet en resultaat in 2003.

De Bilt, 13 maart 2003

Nadere informatie:
Grontmij nv
Postbus 203
3730 AE De Bilt

Vragen naar:
Jan Ruhof
Telefoon: (030) 220 72 60
Mobiel: 06-51 26 21 88

Op te vragen document: Geconsolideerde winst- en verliesrekening.pdf
---

Deel: ' Grontmij 2002 Lichte daling resultaat '
Lees ook