Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Groot onderzoek naar comorbiditeit stemmingsstoornissen van start

Comorbiditeit wordt gedefinieerd als het bij een persoon vóórkomen van meer dan één stoornis in een bepaalde tijdsperiode. Uit verschillende bevolkingsonderzoeken blijkt dat psychiatrische comorbiditeit regelmatig voorkomt.

The Epidemiologic Catchment Area Program en The National Comorbidity Study, beide uitgevoerd in de Verenigde Staten, rapporteren dat 54%, respectievelijk 56% van de respondenten met een geschiedenis van tenminste één DSM-III(-R) stoornis ook één of meer andere psychiatrische stoornissen heeft. In NEMESIS (the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) is dit percentage iets lager: 45%. Comorbiditeit heeft belangrijke consequenties. In de genoemde bevolkingsonderzoeken is bij respondenten met comorbiditeit het zorggebruik hoger dan bij respondenten met een enkelvoudige stoornis.

In augustus van dit jaar is het Trimbos-instituut gestart met het NWO-onderzoeksproject `Psychische comorbiditeit in de algemene bevolking: omvang, beloop en consequenties'. Hierin worden met behulp van de NEMESIS-data vier vraagstellingen beantwoord met betrekking tot comorbiditeit van stemmingsstoornissen met andere psychiatrische stoornissen. Retrospectieve vraagstellingen zijn:
* Wat is de aard en omvang van patronen van comorbiditeit op lifetime en 12-maandsbasis, onderscheiden naar verschillende demografische variabelen?

* Welke sequentiële patronen van ontstaan van comorbiditeit, die een onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire stoornissen mogelijk maken, kunnen worden onderscheiden?

Prospectieve vraagstellingen zijn:

* Wat is het beloop van verschillende vormen van comorbiditeit gedurende 36 maanden en wat zijn de determinanten daarvan?
* Welke consequenties heeft dit beloop in termen van functionele beperkingen en zorggebruik?

Het project zal naar verwachting drie jaar in beslag nemen.

Rob Bijl, Ron de Graaf (030) 297 11 00

18|99 Nummer 18, december 1999

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright ©1999 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Groot onderzoek naar comorbiditeit stemmingsstoornissen '
Lees ook