Gemeente Rotterdam

Grootscheepse controle brandveiligheid

(10-02) De dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V), de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Brandweer zijn een grote handhavingscampagne begonnen om de brandveiligheid van gebouwen met een publieksfunctie te verbeteren. Deze controleactie maakt deel uit van het grote en gezamenlijke handhavingsplan 2003 dat het college van B en W van Rotterdam als collegedoelstelling heeft opgenomen in het collegeprogramma Het nieuwe elan van Rotterdam en zo gaan we dat doen.

Regels en voorschriften zijn belangrijk voor een effectief veiligheidsbeleid, maar wanneer er onvoldoende gelet wordt op de naleving ervan zijn ze zinloos. Handhaving van deze regels wordt dan ook gezien als een belangrijke schakel in de veiligheidsketen. De rampen in Enschede en Volendam zijn voor het gemeentebestuur van Rotterdam aanleiding geweest om een extra impuls te geven aan de handhaving van regels op het gebied van de veiligheid. Een speciaal collegeteam van de burgemeester en de meest betrokken wethouders heeft er op aangestuurd dat er in 2003 een gezamenlijk handhavingsplan van de meest betrokken diensten zou komen. In dat plan, dat nu op tafel ligt, hebben de dS+V, de DCMR en de Brandweer aangegeven hoe zij samen de handhaving efficiënter en effectiever zullen organiseren. Zo zal bijvoorbeeld de afdeling Bouwtoezicht bij controles ook letten op naleving van milieuregels of brandvoorschriften (signaaltoezicht) en misstanden ook aan de DCMR of de brandweer melden. Ook wordt afgesproken hoe de verschillende instrumenten en sanctiemogelijkheden zoals bestuursdwang, dwangsommen en processen verbaal gecombineerd kunnen worden ingezet.

Kwetsbare groepen
Dit jaar staan vooral de controles van kinderdagverblijven, basisscholen, grote horecagelegenheden zoals discotheken, vuurwerkverkooppunten en verpleeghuizen op het programma. Het College heeft er voor gekozen om prioriteit te geven aan deze instellingen omdat daar de meest kwetsbare groepen (zoals kinderen) verblijven.

Deze handhavingscampagne, die zon 1500 controles omvat, is niet de enige inzet vanuit de gemeente op het gebied van brandveiligheidsregels. De betrokken diensten voeren in het kader van hun eigen bevoegdheden (o.a. op het gebied van de Wet milieubeheer) dit jaar ook nog eens circa 5000 controles van bedrijven uit.

Pilots 2002
Vooruitlopend op de handhavingscampagne 2003 zijn er in 2002 al diverse succesvolle pilots uitgevoerd. Verschillende gecombineerde acties zoals de vuurwerkcontroles en controles van bedrijfsterreinen onder leiding van de politie of de DCMR hebben een goed resultaat laten zien. De brandweer heeft in 2002 vrijwel de gehele horecabranche doorgelicht op brandveiligheid (o.a. toegankelijkheid van vluchtwegen). Daarbij is op hun verzoek de DCMR enkele malen ingeschakeld bij de onveilige opslag van gasflessen in de horeca en heeft Bouwtoezicht diverse bedrijven aangeschreven.

De komende jaren zullen er meer gezamenlijke handhavingsacties worden ontwikkeld.

Deel: ' Grootscheepse controle brandveiligheid in Rotterdam '
Lees ook