Openbaar Ministerie

Den Haag, 28 januari 2003

Gros snelheidsovertreders binnen bebouwde kom

Meer dan de helft (53%) van de snelheidsovertreders wordt betrapt binnen de bebouwde kom, waar een maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur geldt. Op de provinciale wegen wordt nog eens bijna n kwart van het totaalaantal overtredingen geconstateerd. Deze beide categorien wegen zijn, blijkens de ongevalscijfers, de meest gevaarlijke.

De meeste ongevallen waarbij lichamelijk letsel het gevolg is gebeuren op de wegen waar de maxima van 50 en 80 gelden. Op de provinciale wegen is het aandeel dodelijke ongelukken het grootst, in absolute aantallen vallen de meeste dodelijke slachtoffers op de wegen waar een maximum van 100 geldt. Op het hoofdwegennet wordt ook het resterende kwart van de snelheidsovertredingen vastgesteld. Het grootste gedeelte daarvan betreft de wegvakken waar 90 of 100 kilometer per uur gereden mag worden. Nog geen tien procent van de snelheidsbekeuringen wordt uitgeschreven op de wegen waar een maximum van 120 kilometer per uur geldt.

Dit alles blijkt uit de jaarcijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden. Deze overheidsinstantie die voor het Openbaar Ministerie de beschikkingen verwerkt en int, kreeg vorig jaar 9,5 miljoen overtredingen ter verwerking aangeleverd. Dat betekent dat het aantal verkeersboetes vorig jaar licht is gestegen; in 2001 waren dat er 9,2 miljoen. In 2000 bedroeg dit aantal bijna 7,8 miljoen. Het gaat hier om de kleinere verkeersovertredingen, die zijn opgenomen in de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, zoals snelheid, roodlicht, parkeren helm en gordel.

Verkeershandhaving is niet alleen snelheidshandhaving of flitspaalcontrole: ook dat illustreren de cijfers over 2002. Ruim tweeneenhalf miljoen boetes werden in 2002 voor andere overtredingen uitgeschreven. Behalve 6,9 miljoen beschikkingen voor het overtreden van de maximumsnelheid, werden er meer dan 1,1 miljoen parkeerbeschikkingen verstuurd, bijna 331.000 beschikkingen voor het rijden door een rood verkeerslicht en meer dan 1,1 miljoen voor overige kleinere overtredingen.

Het gemiddelde initile sanctiebedrag (dus het bedrag zonder verhogingen na aanmaningen) was 41,50 ( 40,91 in 2001).

De regioteams verkeershandhaving van de politiekorpsen hebben in 2002 meer uren ingezet ten behoeve van de verkeershandhaving. In totaal werden bijna 180.000 manuren ingezet ten behoeve van de handhaving van de maximumsnelheid, tegen bijna 146.000 in 2001.

Van alle boetes werd verder gemiddeld 12% uitgeschreven na staandehouding door de politie.

Voor een volledig overzicht van boetes en cijfers, ook per politieregio: raadpleeg www.om.nl

Overzicht snelheidsovertredingen per regiokorps in 2002 naar toegestane snelheid

 Aanleverende PL-kode tem 50 km tem 80 km tem 100 km tem 120 km Totaal tem (> 50)  (> 80)  (> 100)  120 km < aantallen > PL01 Politie   60.447  84.597  6.939  435   152.418 Groningen 
PL02 Politie 116.280 125.390 12.157 3.290 257.117 Friesland
PL03 Politie Drenthe 152.115 40.240 2.612 22.055 217.022 PL04 Politie 178.848 88.254 11.097 23 278.222 IJsselland
PL05 Politie Twente 77.777 87.886 571 500 166.734 PL06 Politie Noord- 75.968 95.085 456 311 171.820 en Oost Gelderland
PL07 Politie 119.266 85.793 7.311 273 212.643 Gelderland-Midden
PL08 Politie 237.934 16.564 393 97 254.988 Gelderland-Zuid
PL09 Politie Regio 257.168 55.915 295 217 313.595 Utrecht
PL10 Politie 40.156 84.414 2.716 1.424 128.710 Noord-Holland-Noord
PL11 Politie 52.985 69.866 9.011 693 132.555 Zaanstreek-Waterland
PL12 Politie 112.481 57.655 145 111 170.392 Kennemerland
PL13 Politie 108.696 51.749 144.062 147 304.654 Amsterdam-Amstelland
PL14 Politie Gooi en 147.999 10.817 199 80 159.095 Vechtstreek
PL15 Politie 238.212 29.663 371 194 268.440 Haaglanden
PL16 Politie 146.217 60.477 27.545 85 234.324 Hollands-Midden
PL17 Politie 407.233 132.424 3.075 129 542.861 Rotterdam-Rijnmond
PL18 Politie 150.985 45.423 1.674 184 198.266 Zuid-Holland-Zuid
PL19 Politie Zeeland 63.885 110.362 6.547 290 181.084 PL20 Politie Midden- 166.907 39.164 7.872 281 214.224 en West-Brabant
PL21 Politie Brabant 140.652 60.887 27 130 201.696 Noord
PL22 Politie Brabant 210.039 68.071 27 949 279.086 Zuid-Oost
PL23 Politie 115.015 39.529 43 400 154.987 Limburg-Noord
PL24 Politie 141.571 20.152 16.662 5.855 184.240 Limburg-Zuid
PL25 Politie 34.813 124.652 14.888 11.412 185.765 Flevoland
PL26 Korps Landelijke 288 218.171 546.199 538.218 1.302.876 Politie Diensten
PL27 Koninklijke 35.681 19.729 192 238 55.840 Marechaussee

************************ ************************ ************ Totaal WAHV 2002 3.589.618 1.922.929 823.086 588.021 6.923.654

Overzicht snelheidsovertredingen per regiokorps in 2002 naar toegestane snelheid

Aanleverende PL-kode tem 50 km tem 80 km tem 100 km tem 120 km Totaal tem (> 50) (> 80) (> 100) 120 km < percentages > PL01 Politie 40% 56% 5% 0% 100% Groningen
PL02 Politie 45% 49% 5% 1% 100% Friesland
PL03 Politie Drenthe 70% 19% 1% 10% 100% PL04 Politie 64% 32% 4% 0% 100% IJsselland
PL05 Politie Twente 47% 53% 0% 0% 100% PL06 Politie Noord- 44% 55% 0% 0% 100% en Oost Gelderland
PL07 Politie 56% 40% 3% 0% 100% Gelderland-Midden
PL08 Politie 93% 6% 0% 0% 100% Gelderland-Zuid
PL09 Politie Regio 82% 18% 0% 0% 100% Utrecht
PL10 Politie 31% 66% 2% 1% 100% Noord-Holland-Noord
PL11 Politie 40% 53% 7% 1% 100% Zaanstreek-Waterland
PL12 Politie 66% 34% 0% 0% 100% Kennemerland
PL13 Politie 36% 17% 47% 0% 100% Amsterdam-Amstelland
PL14 Politie Gooi en 93% 7% 0% 0% 100% Vechtstreek
PL15 Politie 89% 11% 0% 0% 100% Haaglanden
PL16 Politie 62% 26% 12% 0% 100% Hollands-Midden
PL17 Politie 75% 24% 1% 0% 100% Rotterdam-Rijnmond
PL18 Politie 76% 23% 1% 0% 100% Zuid-Holland-Zuid
PL19 Politie Zeeland 35% 61% 4% 0% 100% PL20 Politie Midden- 78% 18% 4% 0% 100% en West-Brabant
PL21 Politie Brabant 70% 30% 0% 0% 100% Noord
PL22 Politie Brabant 75% 24% 0% 0% 100% Zuid-Oost
PL23 Politie 74% 26% 0% 0% 100% Limburg-Noord
PL24 Politie 77% 11% 9% 3% 100% Limburg-Zuid
PL25 Politie 19% 67% 8% 6% 100% Flevoland
PL26 Korps Landelijke 0% 17% 42% 41% 100% Politie Diensten
PL27 Koninklijke 64% 35% 0% 0% 100% Marechaussee

************************ ************************ ************ Totaal WAHV 2002 52% 28% 12% 8% 100%

Deel: ' Gros snelheidsovertreders binnen bebouwde kom '
Lees ook