Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-163
DATUM: 14 december 1999

Grote opkomst op bijeenkomst metaalcluster

Provincie Flevoland heeft op 30 november jl. de eerste bijeenkomst voor het metaalcluster gehouden. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. De provincie wil bij Flevolandse metaalbedrijven draagvlak vinden voor (verdergaande) samenwerking op het gebied van product- en procesontwikkeling, toelevering en uitbesteding en onderwijs en scholing. Daarbij is het allereerst van belang dat bedrijven en instanties van elkaar weten wat men te bieden heeft. Clusterbijeenkomsten kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren. Een afspiegeling van grote en kleine metaalondernemers uit alle Flevolandse gemeenten kreeg een aantrekkelijk programma voorgeschoteld, waarbij diverse sprekers wezen op belangrijke ontwikkelingen die zich in de Provincie Flevoland voordoen. In een drietal workshops kregen de metaalondernemers vervolgens de gelegenheid om met elkaar en met vertegenwoordigers van overheden, opleidings- en kennisinstituten en branche- en intermediaire organisaties verder te discussiëren. Toeleverende en uitbestedende bedrijven willen graag nader met elkaar kennismaken om vraag en aanbod in Flevoland op elkaar af te kunnen stemmen. Andere bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van product- en procesontwikkeling. Het gezamenlijk oplossen van de problemen met betrekking tot de aansluiting van scholing op de behoeften van het regionale bedrijfsleven is het laatste onderwerp waar de ondernemers zelf een actieve bijdrage aan willen leveren. Algemene conclusie van de bijeenkomst is dat de aanwezige Flevolandse metaalbedrijven toekomst zien in samenwerking en clustervorming. Verheugend daarbij is dat vele niet aanwezige metaalbedrijven al eerder schriftelijk hadden laten weten dat zij de ontwikkelingen met belangstelling volgen. De provincie Flevoland zal daarom nog dit jaar met de voorbereidingen starten voor een tweede bijeenkomst die eind maart zal plaatsvinden. In overleg met de opleidings- en kennisinstituten en de branche- en intermediaire organisaties zal opnieuw een aantrekkelijk programma worden samengesteld. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van concrete samenwerkingsprojecten. Belangstellenden kunnen zich nu reeds aanmelden of nadere informatie aanvragen bij Arjan Bosker, telefoon 0320 - 265307. De bijeenkomst werd afgesloten met een "netwerkbuffet" waarbij sommige deelnemers meteen zaken deden en anderen eerst eens nader met elkaar kennismaakten.

Deel: ' Grote opkomst op bijeenkomst metaalcluster in Flevoland '
Lees ook