Provincie FrieslandPERSBERICHT

Nummer: 47
Datum: 04-03-02

Grote respons op enquête onder
vrijwilligersorganisaties

Tussenstand geeft eerste indruk van knelpunten

De provincie Fryslân krijgt een grote respons op de enquête onder 15.000 vrijwilligersorganisaties. Tot nu toe heeft al 45% de enquête ingevuld. De vragenlijsten komen nog steeds binnen, maar de verwerking is al in volle gang. Een voorlopige uitslag van de enquête onder deze organisaties geeft alvast een indruk van de knelpunten en behoeften van deze organisaties

Enkele voorlopige uitkomsten zijn:

Bij 80% van de organisaties is het aantal vrijwilligers de laatste drie jaar vrij constant gebleven. 10% heeft te maken met een daling van het aantal vrijwilligers, 10% constateert een stijging.

Een kwart van de organisaties heeft een tekort aan vrijwilligers

Meer dan de helft van de organisaties heeft enigszins moeite met het werven van nieuwe vrijwilligers

Meer dan de helft van de organisaties geeft aan dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Eén op de tien organisaties geeft aan hier verontrust over te zijn. Het tekort aan vrijwilligers kan de komende jaren mogelijk oplopen.

Om het dreigende tekort aan vrijwilligers op te kunnen vangen zouden meer jongeren bij het vrijwilligerswerk betrokken moeten raken. In welke mate jongeren deelnemen aan vrijwilligerswerk is nog niet aan te geven.

De helft van de organisaties geeft te kennen het eens te zijn met de stelling dat jongeren door middel van schoolstages kennis moeten kunnen maken met het vrijwilligerswerk.

40% van de respondenten geeft aan het meest behoefte te hebben aan meer financiële middelen. Daarnaast is er vooral behoefte aan ondersteuning bij aanvraag van subsidies en vergunningen, bij het beheer en onderhoud van gebouwen, de aanschaf van apparatuur, mogelijkheden voor publiciteit en bij de werving van vrijwilligers.

De provincie neemt de uitkomsten van het onderzoek serieus en zal per april met nieuwe subsidiemogelijkheden voor provinciale organisaties komen. In het onderzoek zijn zeer uiteenlopende organisatievormen meegenomen. Later zal een nadere analyse worden gegeven van de uitkomsten onder de diverse organisaties, variërend van sportverenigingen tot welzijns -en gezondheidsinstellingen. Hiermee kan de provincie in juni het vrijwilligerswerk in Fryslân in beeld brengen en de knelpunten presenteren.


---- --

Deel: ' Grote respons op enquête onder Friese vrijwilligersorganisaties '
Lees ook