Gemeente Den Haag


16 maart 1999

G4 over bezuinigingen Remkes:

KNELPUNT VAN 318 MILJOEN BIJ SOCIALE WONINGBOUW

De sociale woningbouw in en rond de grote steden komt in de knel vanwege de bezuinigingen op woningbouwsubsidies. Ook de particuliere woningverbetering komt in gevaar nu het rijk hier geen geld meer voor beschikbaar stelt. Dit schrijft de Haagse wethouder Noordanus namens de vier grote steden in een brief aan de staatssecretaris van volkshuisvesting, de heer Remkes. De bezuinigingen leveren in totaal een knelpunt op van 318 miljoen gulden, waarvan meer dan 43 miljoen al dit jaar nodig is. De G4 doen een beroep op Remkes om zijn eerdere belofte de knelpunten bij de voorjaarsnota op te lossen, waar te maken.
De grootste problemen doen zich voor bij de subsidies voor de verbetering van particuliere woningen (134 miljoen) en bij de sociale woningbouw in de nieuwe VINEX-wijken (128 miljoen). Het bouwen van goedkope woningen in de bestaande stadswijken veroorzaakt een tekort van 56 miljoen gulden. Niet alleen de differentiatie van nieuwbouw in de VINEX-wijken maar ook de herstructurering van oude stadswijken komen hierdoor in gevaar. Bij het opknappen van herstructureringswijken zijn particuliere woningverbetering en de bouw van nieuwe, goedkope woningen immers maatregelen die van essentieel belang zijn voor zowel de zittende als de nieuwe bewoners. De knelpunten van Den Haag zijn 77 miljoen voor de bestaande stad en 12,8 miljoen voor Wateringse Veld (1.152 sociale huurwoningen). Ook is Den Haag betrokken bij de ontwikkeling van de VINEX- locatie Ypenburg waar de bouw van 1.791 sociale huurwoningen is gepland. Dit levert een financieel tekort op van 18 miljoen. In Rotterdam ontstaat een tekort van 11 miljoen voor de bouw van sociale huurwoningen op de VINEX-locatie Nesselande en van 89 miljoen voor woningverbetering van bestaande woningen. De bouw van bijna 4.000 sociale woningen op Leidsche Rijn bij Utrecht veroorzaakt een tekort van 49 miljoen en voor binnenstedelijke maatregelen is 31 miljoen aan subsidies nodig. Amsterdam heeft een knelpunt van ruim 37 miljoen voor IJburg en 5 miljoen voor de bestaande stad.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord is afgesproken dat de rijkssubsidies voor sociale woningbouw en voor particuliere woningverbetering (PWV) versneld worden afgebouwd. Om de bouw van sociale huurwoningen zeker te stellen werd tegelijkertijd gesteld dat de woningbouwcorporaties in de toekomst zelf voor de financiering moeten zorg dragen. Inmiddels zijn de bezuinigingen doorgevoerd, maar van concrete afspraken over verevening tussen woningcorporaties is nog geen sprake. In feite is daarmee slechts een deel van het regeerakkoord uitgevoerd. De Tweede Kamer heeft dit probleem onderkend bij de behandeling van de VROM-begroting in november 1998. In de motie Van Dok-Van Weele die destijds door de Kamer is aangenomen wordt de staatssecretaris gevraagd de knelpunten te inventariseren en in overleg met Aedes tot een oplossing te komen dan wel voorstellen te doen in de voorjaarsnota. De G4 hebben hun knelpunten voor 1999 (43,4 miljoen) inmiddels aan de staatssecretaris gemeld. Zij gaan er van uit dat dit bedrag bij de voorjaarsnota wordt gecompenseerd. In de brief wijzen zij er op dat de problemen na 1999 nog omvangrijker zijn (275 miljoen). De bestaande spaarsaldi voor BWS en stadsvernieuwing zijn hiervoor ontoereikend. Daarom is toevoeging van extra middelen aan het toekomstige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing dringend gewenst, aldus de G4.

Deel: ' Grote steden tekort van 318 miljoen bij sociale woningbouw '
Lees ook