Inspectie van het Onderwijs

Grote verschillen tussen schoolonderzoeken Latijn

18 januari 1999

De verschillen tussen de schoolonderzoeken Latijn op scholen voor VWO zijn groot. Inhoud en moeilijkheidsgraad ervan lopen sterk uiteen. Hoewel leraren schoolonderzoeken correct maken en corrigeren, voldoen de meeste scholen niet geheel aan de eisen van de eindexamen-programma's. Op bijna tweederde van de scholen slagen leraren er bijvoorbeeld niet in het vereiste aantal bladzijden Latijnse teksten te lezen met hun leerlingen. Dit zijn de voornaamste uitkomsten van de evaluatie van het schoolonderzoek Latijn die de Inspectie van het Onderwijs in schooljaar 1997-98 heeft verricht. Het rapport is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het examen in het VWO bestaat voor elk vak uit een schoolonderzoek (SO) en een centraal examen (CE). De opgaven van het CE zijn voor alle leerlingen hetzelfde. De uitwerking van het SO verschilt van school tot school. Dit maakt het mogelijk de toetsing in het SO te laten aansluiten bij het gegeven onderwijs. Tegelijkertijd kan deze inrichtingsvrijheid echter leiden tot niet gewenste verschillen tussen scholen. Dit blijkt bij het SO van Latijn het geval te zijn. De verschillen zijn zichtbaar in het aantal onderwerpen waarover de toetsing gaat en in de moeilijkheidsgraad van de toetsvragen. Verder liggen de verschillen in het wel of niet geven van (uitvoerige) vertaalopdrachten en in het al dan niet toetsen van de stof van het CE in het SO.

De leraren die de SO's opstellen doen dit meestal correct; vakinhoudelijke onjuistheden komen nauwelijks voor, formuleringen en vormgeving zijn in het algemeen goed verzorgd. Ook de integriteit van de leraren is in orde: de correctie van de toetsen gebeurt zorgvuldig en eerlijk.

Uit de evaluatie blijkt een knelpunt: bijna tweederde van de scholen (63 procent) voldoet niet aan de eis dat leerlingen ten minste 45 bladzijden Latijnse teksten lezen, vertalen en interpreteren. Het betreft meestal teksten met een behoorlijke diepgang. De inspectie vindt het zorgelijk dat de omstandigheden op veel scholen kennelijk onvoldoende ruimte bieden het examenprogramma volledig uit te voeren.

Deel: ' Grote verschillen tussen schoolonderzoeken Latijn '
Lees ook