Gemeente Ede

Grote waardering voor ir. P. Zwaginga

In de persoon van de heer Piet Zwaginga heeft burgemeester mr. W. Blanken op woensdag 5 september jl. een hommage gebracht aan alle ondernemers in de gemeente Ede. De heer Zwaginga ontving uit handen van de burgemeester het beeldje De Grote Vlucht. Dit gebeurde in De Reehorst tijdens een mini-symposium bij gelegenheid van het afscheid van ir. P. Zwaginga als voorzitter van het Ede's Bedrijfscontact EBC.

Overlegpartner
EBC is voor het gemeentebestuur een belangrijke overlegpartner en op sociaal-economisch gebied. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening in gemeente en regio (ISEV-lokaties in het grensgebied van de provincies Gelderland en Utrecht!), de aanleg van nieuwe en de verbetering van bestaande bedrijfsterreinen, infrastructuur en bereikbaarheid (A30, verbreding A12, bouw tuibrug-viaduct in Dr. W. Dreeslaan, HSL en Stationsgebied), woningbouw en voorzieningen (ziekenhuis, cultuur, stedelijk winkelcentrum). De burgemeester benadrukte het belang van een professionele inbreng van de Edese ondernemers bij de ontwikkelingen in het stedelijk netwerk dat in het gebied tussen Utrecht en Arnhem kan gaan ontstaan. Hij noemde voorbeelden waarbij EBC bij ministers ondersteunde wat het gemeentebestuur wilde realiseren (o.a. ontsluiting bedrijventerreinen) en ook andersom heeft de gemeente standpunten van ondernemers bekrachtigd (o.a. aanleg A30). De heer Zwaginga was in de periode van ruim 25 jaar, dat hij voorzitter van EBC is geweest, een ondernemer die andere ondernemers wist te stimuleren tot coöperatief overleg en samenwerking. Burgemeester Blanken vermeldde overigens ook dat het overleg niet altijd soepel en vlekkeloos verliep en er in de contacten ook wel eens sprake was van haantjesgedrag. De burgemeester schonk de heer Zwaginga het kleine kunstwerk De Grote Vlucht -een zwaan die op het punt staat uit te vliegen- dat gemaakt is door de beeldhouwster Theresia van der Pant. De uitreiking symboliseert de grote waardering voor het werk van de oud-EBC-voorzitter. "De Grote Vlucht" wordt immers ook jaarlijks uitgereikt als prijs voor de beste ondernemer.

Foto's en ontwikkelingen
Aan de huldiging van de heer Zwaginga ging een mini-symposium vooraf, dat met medewerking van de gemeente Ede was georganiseerd. De leiding van de bijeenkomst was in handen van de nieuwe EBC-voorzitter ir. M.L.A.M. van Hezik, die meldde dat zijn voorganger tot erevoorzitter van EBC was benoemd.
De heer A.H. van der Velde presenteerde een terugblik op vijfentwintig jaar economische ontwikkelingen van Ede. Hij verluchtigde zijn presentatie met archieffoto's, recent beeldmateriaal en grafieken. Na afloop ontvingen de bezoekers een CD met daarop zijn terugblik. Prof. dr. L. Reijnders hield een inleiding over Ondernemen binnen de maatschappelijke randvoorwaarden en prof. dr. E. Wever ging met zijn toehoorders in gesprek over De toekomst van de ondernemer in ruimtelijk opzicht. De heer Zwaginga zelf bepleitte in zijn "bespiegelingen" onder meer kortere procedures bij nieuwe plannen, een verantwoorde balans tussen economie en milieu, de instelling van een begeleidingsgroep voor het bedrijfsleven, een facility-point project met allerlei voorzieningen onder één dak, een betere bestrijding van criminaliteit op bedrijfsterreinen, een nieuwe aanduiding (pictogram) van bedrijfsterreinen op bewegwijzeringsborden, een economisch beleidsplan voor Ede en een permanente expositie over de industriële ontwikkeling van Ede.Ede, 12 september 2001

Deel: ' Grote waardering voor ir. P. Zwaginga in gemeente Ede '
Lees ook