CBS

Grotere oogst akkerbouw

Bij veel gewassen is er in 2002 meer geoogst dan in 2001. In 2001 waren de oogsten door de weersomstandigheden aan de lage kant. In 2002 is 7,4 miljard kilo aardappelen geoogst. Dat is een vrij normale hoeveelheid in vergelijking met de afgelopen vijf jaar, maar ten opzichte van 2001 een toename van 5 procent. Ook de geoogste hoeveelheid uien is groter dan een jaar eerder. Dit heeft voornamelijk te maken met een uitbreiding van het areaal. De graanoogst bleef nagenoeg gelijk. De productie van suikerbieten is wel weer gestegen ten opzichte van 2001. Dit blijkt uit de oogstraming van het CBS.

Meer aardappelen en uien
De aardappeloogst is vorig jaar 5 procent hoger uitgekomen dan in 2001. De aardappelopbrengst lag met 45 duizend kilo per hectare op het gemiddelde niveau van de jaren 1997/2001. In vergelijking met 2001 nam de geoogste hoeveelheid per hectare licht toe. De oppervlakte die in gebruik is voor de aardappelteelt is toegenomen tot 164 duizend hectare. Vooral de opbrengst van aardappelen geteeld op kleigrond was hoger. Verder zijn er in 2002 beduidend meer aardappelen verbouwd op zand- en veengrond ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2002 is de oppervlakte aan zaai-uien wederom toegenomen. Hiermee is het areaal zaai-uien het grootste sinds de meting hiervan begon in 1900. De opbrengst per hectare steeg daarbij licht ten opzichte van 2001 en de totale bruto opbrengst is met 820 miljoen kilo 7 procent hoger.

Meer wintertarwe
De totale graanoogst is vorig jaar uitgekomen op 1,4 miljard kilo. De oppervlakte graan is licht gestegen en de totale graanproductie bleef nagenoeg gelijk. Dit kwam door een lagere graanopbrengst per hectare. De uitbreiding van de graanoppervlakte is bijna volledig toe te schrijven aan het areaal wintertarwe. Wintertarwe besloeg in 2002 circa 110 duizend hectare cultuurgrond. De opbrengst wintertarwe is in 2002 met 16 procent toegenomen. Dit is veroorzaakt door een toename van het areaal met 18 procent en een daling van de opbrengst per hectare met 2 procent. De totale oogst van zomergerst is met bijna een vijfde gedaald tot 300 miljoen kilo. Volgens het CBS bleef de oppervlakte suikerbieten vorig jaar op het niveau van 2001. De productie is met 5 procent gestegen. Hiermee is in totaal ruim 6 miljard kilo van het land gehaald. In 2002 ligt ook de opbrengst per hectare 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Technische toelichting
De oogstraming akkerbouw is samengesteld op basis van een steekproefonderzoek onder akkerbouwers. Met de opbrengst wordt de bruto productie bedoeld (dus niet de handelsproductie), met inbegrip van uitval.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-017
28 januari 2003
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Grotere oogst akkerbouw '
Lees ook