Provincie Drenthe


Convenant over grotestedenbeleid
Drenthe en Emmen trekken samen op

Assen, 6 juli 1999
Persberichtnummer 99-128CdK Relus ter Beek en burgemeester Peter v/d Velden van Emmen hebben vandaag een convenant ondertekend om samenwerkingsplannen te bekrachtigen. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen willen een maximaal rendement halen uit het grotestedenbeleid, zoals dat in Emmen de komende jaren vorm zal krijgen. Zo willen de beide overheden elkaar vroegtijdig informeren over relevante ontwikkelingen, samen optrekken bij het maken van plannen en ook samen projecten uitvoeren. Het uiteindelijke doel is versterking van de positie van Emmen en Zuidoost-Drenthe.

Emmen is als gemeente met meer dan 100.000 inwoners onlangs toegelaten tot het grotestedenbeleid van minister Van Boxtel. Dat betekent dat Emmen extra geld beschikbaar krijgt van het rijk om economische, sociale en ruimtelijke problemen in deze gemeente aan te pakken.
Burgemeester Peter van der Velden: "De samenwerking was al heel nauw. De steun van gedeputeerde staten bij het verkrijgen van de ISV-status, was onontbeerlijk. Nu moeten we plannen maken en realiseren. Ik ben verheugd dat de provincie met dit convenant opnieuw achter ons staat."

Het opgestelde convenant heeft in eerste instantie een looptijd van vier jaar. In de overeenkomst staan gezamenlijke voornemens, algemene afspraken, maar ook concrete projecten en actiepunten. Aandachtsgebieden zijn stedelijke vernieuwing, bedrijventerreinen, bereikbaarheid, plattelandsontwikkeling, sociale zaken en arbeidsmarkt. Daarnaast staan in het voorliggende convenant ook praktische zaken als het opzetten van projectorganisaties, meerjarenprogrammering en uitwisseling van kennis en personeel. Volgens portefeuillehouder gedeputeerde Sipke Swierstra ligt de samenwerking voor de hand. "De provincie Drenthe staat samen met de provincies Groningen en Friesland voor de taak om de doelstellingen uit het "Kompas voor de toekomst" (REONN/Langman) te realiseren. Deze doelen overlappen die van het grotestedenbeleid voor een deel en hebben veel raakvlakken. Het is dan vanzelfsprekend dat je de handen ineen slaat. Alleen de vorm van de samenwerking is nieuw. Emmen is de eerste gemeente met wie we een dergelijk convenant sluiten."

Door elkaar in een vroegtijdig stadium te betrekken bij beleidsontwikkelingen kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig worden onderkend en is betere afstemming mogelijk. Bovendien kan samenwerking leiden tot een effectievere en efficiëntere aanpak van problemen, omdat beter gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid en netwerken.
De provincie Drenthe ziet het convenant als een middel om te komen tot een optimale verhouding tussen provincie en gemeenten. Regionale en lokale overheid worden partners. De toelating tot het grotestedenbeleid was voor de provincie de aanleiding om Emmen als eerste gemeente te vragen voor deze vorm van samenwerking. In de toekomst kunnen echter ook met andere Drentse gemeenten convenanten worden aangegaan.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Grotestedenbeleid Drenthe en Emmen trekken samen op '
Lees ook