Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Sociaal gericht, sociaal verplicht, Verkenning Sociale Infrastructuur

Een publicatie bij het onderwerp Grotestedenbeleid 28 augustus 2001
Vanaf de jaren zeventig hebben de achtereenvolgende kabinetten gericht aandacht besteed aan de sociale infrastructuur. De beleidsinitiatieven van de laatste jaren hebben ertoe geleid dat er onder meer belangrijke stappen zijn gezet voor de versterking van de jeugdzorg, het grotestedenbeleid en door intensiveringen in onderwijs en zorg, maar ook is gekozen voor een andere bestuurlijke aanpak van de vraagstukken in de grote steden. Een aanpak die zich kenmerkt door het geven van meer ruimte om vraagstukken integraal, territoriaal en decentraal op te lossen gecombineerd met in convenanten vastgelegde afspraken over de te behalen resultaten. Veel opgaven zijn met resultaat opgepakt. Tegelijkertijd is gebleken dat een aantal problemen rond veiligheid, leefbaarheid en integratie weerbarstig en complex zijn. Problemen die gerelateerd zijn aan sociale uitsluiting en een afnemende sociale cohesie en betrekking hebben op de kwaliteit van de inrichting, invulling en werking van de sociale infrastructuur.
De weerbarstigheid en complexiteit van de problemen is een belangrijke argument geweest om te verkennen of de sturing, beleid en uitvoering een verdere verdiepingsslag kunnen krijgen en waar nodig extra beleidsmatige inspanningen vergen. Voor de beantwoording van deze vragen is onder meer een aantal maatschappelijke trends nader in beeld gebracht om hierop toekomstgericht te kunnen inspelen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de voortgaande immigratie die om een continue en gerichte aandacht vraagt en de mogelijkheden die ICT biedt om de aanpak van sociale problemen te ondersteunen.

Deel: ' Grotestedenbeleid - Verkenning Sociale Infrastructuur '
Lees ook