Provincie Gelderland


Provincie, waterschappen en gemeenten maken afspraken over aanleg ecologische verbindingszones

24 februari 1999

Nr. 99-070

Gedeputeerde Staten beraden zich over vervolgstappen zandwinning Maas bommel

Twee bestemmingsplannen en procedurefouten hebben tot onduidelijkheid en verwarring geleid rondom de beoogde zandwinning bij Maasbommel in de gemeente West Maas en Waal. Op 11 februari jl. heeft de Raad van State gehoor gegeven aan het verzoek om het - van rechtswege goedgekeurde - be stemmingsplan Watergoed te schorsen. Dit plan was opgesteld door de pro vincie Gelderland om de omstreden zandwinning mogelijk te maken.
Gedeputeerde Staten gaan zich nader beraden over de ontstane juridische situatie. Nog steeds wordt er van uit gegaan dat er een acceptabele op lossing gevonden kan worden voor de ontstane problemen.

Achtergronden van het Raadsbesluit
Het dagelijks bestuur van de provincie was volgens de Raad van State wel bevoegd om dit bestemmingsplan vast te stellen, maar constateert een aantal juridische knelpunten.
Betwijfeld wordt bijvoorbeeld of de voorplas wel tot dit bestemmingsplan gerekend mag worden. De Raad van State vindt dat deze buiten de reikwijdte van de aanwijzing valt die de provincie aan de gemeente had gegeven. Bovendien betrekt zij in haar besluit dat er een tweede bestemmingsplan ligt, opgesteld door de gemeente, waarin het gebied waar de ontzanding had moeten komen, weer een agrarische bestemming heeft gekregen.

Dit alternatieve bestemmingsplan lag in dezelfde periode ter beoordeling voor bij de provincie als waarin het bestemmingsplan Watergoed van rechts wege geacht werd te zijn goedgekeurd. Weliswaar heeft het college van GS met betrekking tot het F3B gebied goedkeuring onthouden aan het alternatieve bestemmingsplan, maar dat besluit is een dag te laat bekend gemaakt.

De Raad van State is daarom van mening dat ook dit bestemmingsplan geacht moet worden van rechtswege te zijn goedgekeurd.

Hierdoor is de bizarre situatie ontstaan dat er nu twee bestemmingsplannen voor hetzelfde gebied zijn vastgesteld. Vanwege de complexe juridische situatie en de nog openstaande vragen heeft de Raad van State in afwach ting van de beroepen tegen het bestemmingsplan van de gemeente, besloten om het bestemmingsplan Watergoed te schorsen.

Vervolg
De ontzanders hebben inmiddels laten weten dat zij van Gedeputeerde Staten verlangen dat de geconstateerde procedurefout zo snel mogelijk hersteld wordt. Zij stellen de provincie aansprakelijk voor iedere vertraging die door deze situatie optreedt. Het dagelijks bestuur van de provincie zal snel juridisch advies vragen aan haar adviseur professor Koeman. In dit advies willen zij de mogelijke vervolgstappen en de juridische consequenties daarvan duidelijk krijgen. Naar aanleiding hiervan zal het college haar standpunt bepalen en zo spoedig mogelijk met de ontzanders overleggen. Zij gaat ervan uit dat er een voor beide partijen acceptabele oplossing voor de nu ontstane pro blemen rondom de zandwinning bij Maasbommel zal komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, afd. RO, de heer J.H. de Baas, tel. (026) 359 98 21, e-mail: j.baas@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl

Deel: ' GS beraden zich over vervolgstappen zandwinning Maas bommel '
Lees ook