Provincie Friesland

GS-besluitenlijst 28 mei 2002

Mededelingen

1. Regelement Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur vastgesteld
2. Rapport Internationale Benchmark Regionaal Investeringsklimaat vastgesteld

3. Verzoek uitbreiding MER/Tracéstudie N381
4. GS stemmen in met Overeenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Achtkarspelen

5. Provincie gaat door met voorbereidingen opwaardering PM-kanaal
6. 25.000,- voor nieuw surveillancevaartuig
7. Verdeling BLS-gelden vastgesteld

8. Eindrapportage Enig Programmeringsdocument Doelstelling 5B Provincie Fryslân

9. Conceptnotitie Aanpak invoering nieuwe wet op jeugdzorg
10. Agenda Provinciale Staten vastgesteld
Mededelingen- De provincie Fryslân heeft meegewerkt aan een onderzoek van drs. M. Kuijpers van de TU Twente naar de loopbaanontwikkeling van hoger opgeleide medewerkers bij zestien grote organisaties, waaronder: Siemens, Randstad, Sara Lee/DE, Academisch ziekenhuis Maastricht, provincie Groningen, gemeente Enschede en het Ministerie van LNV. Gedeputeerde Staten hebben vandaag kennisgenomen van een samenvatting van de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden gebruikt voor de verdere invulling van het loopbaan-, scholings- en mobiliteitsbeleid bij de provincie;

- Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het programma voor het bezoek aan de gemeente Boarnsterhim op 14 juni aanstaande;
- In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 12 november 2001 en de vergadering van de Statencommissie Algemene & Economische Zaken (13 februari 2002) is gesproken over de mogelijke besteding van NUON-opbrengsten. Daarbij is besloten om te gaan kijken naar de mogelijkheden om het aan te wenden voor de terreinen welzijn, cultuur en zorg. Hiervoor is een stappenplan nodig. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van dit vijf-stappenplan.terug 1. Regelement Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur vastgesteldIn 2000 is voor het eerst de Vredeman de Vries-prijs voor Architectuur uitgereikt. Toen is gebruik gemaakt van een voorlopig regelement. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het definitieve "Regelement Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur" vastegesteld. De Vredeman de Vriesprijs is een jaarlijkse prijs voor vormgeving en architectuur: het ene jaar voor vormgeving, het andere jaar voor architectuur. Dit jaar dus de architectuurprijs. Vervolgprocedure: 4 september Statencommissie Welzijn Stuk beschikbaar
Lees verderterug 2. Rapport Internationale Benchmark Regionaal
Zie het origineel http://www.friesland.nl/infot...=2848&pageID=1132 . Investeringsklimaat vastgesteldIn oktober 2001 heeft staatssecretaris Ybema het rapport " Internationale Benchmark Regionaal Investeringsklimaat" naar alle provincies gestuurd met de vraag hierop te reageren. In het rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen investeringsklimaten van nederlandse regio's en provincies met een aantal buitenlandse regio's. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de reactie op het rapport vastgesteld. Binnenkort zal de reactiebrief naar de staatssecretaris verstuurd worden.
Stuk beschikbaarterug 3. Verzoek uitbreiding MER/Tracéstudie N381 Op dit moment wordt de MER/Tracéstudie uitgevoerd voor de N381 (Drachten - Donkerbroek - Oosterwolde - Drentse grens - A2). Voor dit onderzoek zijn eerder de kaders vastgesteld in de nota Richtlijnen. De eerste resultaten zijn nu bekend: hieruit blijkt dat het op termijn nodig kan zijn, delen van de N381 dubbelbaans uit te voeren. Omdat verder onderzoek hiernaar niet binnen de oorspronkelijke richtlijnen valt, zullen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorstellen om in te stemmen met een uitbreiding van het onderzoek. Vervolgprocedure: 10 juni Statencommissie Waterstaat & Mileiubeheer Stuk beschikbaarterug 4. GS stemmen in met Overeenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Achtkarspelen
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Overeenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Achtkarspelen. De gemeente Achtkarspelen wil samen met de provincie het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer aanbesteden. In de overeenkomst staan de gemaakte afspraken over de rechten en plichten opgenomen over de aanbesteding, de uitvoering en de financiering. De kosten voor de provincie zijn nog niet precies bekend, maar worden geschat op 450.000,- gedurende drie jaar. De begrotingswijziging die voor het beschikbaar stellen van dit geld nodig is, zal aan de Statencommissie W&M en aan Provinciale Staten voorgelegd worden.
Vervolgprocedure: 9 september Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer
18 september Provinciale Staten Stuk beschikbaarterug 5. Provincie gaat door met voorbereidingen opwaardering PM-kanaalGedeputeerde Staten hebben vandaag besloten dat de provincie doorgaat met de voorbereidingen voor de opwaardering van het Prinses Margrietkanaal tot klasse Va-vaarweg. De provincie wacht nog op de officiële beschikking ( 12,3 miljoen voor drie jaar) van het Rijk, die al wel mondeling toegezegd is. Om de einddatum van het project te kunnen halen, worden de voorbereidingen al in gang gezet.terug 6. 25.000,- voor nieuw surveillancevaartuigHet surveillancevaartuig van de provincie, de PW 10, is inmiddels 30 jaar in de vaart en aan vervanging toe. Gedeputeerde Staten stellen voor een voorbereidingskrediet van25.000,- beschikbaar te stellen voor het laten maken van het bestek voor het multifunctionele nieuwe surveillancevaartuig.
Vervolgprocedure: 10 juni Statencommissie Waterstaat & milieubeheer Stuk beschikbaarterug
7. Verdeling BLS-gelden vastgesteldIn 2002 heeft de provincie Fryslân 487.224,- te verdelen aan BLS-geld over de zes stadsgewestgemeenten. BLS staat voor Budget Locatiegebonden Subsidie. De zes stadsgewestgemeenten zijn: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Littenseradiel, Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel. De gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhim hebben plannen ingediend in het kader van het BLS. De verdeling is als volgt vastgesteld: Leeuwarden Hempens-Teerns en Zuiderburen 102.857,- Binnenstedelijke projecten 256.245,-
Boarnsterhim acht seniorenwoningen in de voormalige Doopsgezinde kerk in Wergea 54.454,-
Het resterende bedrag, 73.668,-, wordt opgeteld bij het budget voor 2003.
Stuk beschikbaarterug 8. Eindrapportage Enig Programmeringsdocument Doelstelling 5B Provincie Fryslân
Gedeputeerde Staten hebben vandaag kennisgenomen van de eindrapportage van de uitvoering van het Enig Programmeringsdocument Doelstelling 5B Provincie Fryslân 1994-1999. De eindrappoprtage zal met de goedkeurende accountantsverklaring verstuurd worden naar het Comité van Toezicht voor het Doelstelling 2 programma voor Noord-Nederland en naar de ministeries EZ en LNV. Samen met een einddeclaratie en goedkeurende accountantsverklaring zal de eindrapportage naar de Europese Commissie verstuurd worden.
Vervolgprocedure: 12 juni Statencommissie Algemene & Economische zaken Stuk beschikbaarterug 9. Conceptnotitie Aanpak invoering nieuwe wet op jeugdzorg
De provincie is in de nieuwe Wet Jeugdhulpverlening verantwoordelijk voor de planning en financiering van de jeugdhulpverlening. Welke activiteiten de provincie gaat verrichten in het kader van die bestuurlijke verantwoordelijkheid en de relatie tussen de nieuwe verantwoordelijkheden en de huidige inzet van de provincie, staan beschreven in de conceptnotitie "Aanpak invoering nieuwe wet op de jeugdzorg in relatie tot reeds gestart beleid in de provincie". Stuk beschikbaar terug 10. Agenda Provinciale Staten vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben de agenda van de vergaderingen van Provinciale Staten van 19, 24 en 26 juni 2002 vastgesteld.Op de agenda van 19 juni staan o.m. de volgende punten:

- de ontwerpbegroting 2003 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân;
- het opknappen van de provinciale gebouwen;
- subsidie over 2000 en 2001 voor de Fryske Akademy;
- projectvoorstel Friese Encyclopedie;

- uitvoeringsnotitie PVVP;

- het financieren van Leader+ projekten uit het Budget nieuw plattelandsbeleid;

- Fries Banenplan;

- de verordening recreatie en toerisme;

- de fusie en privatisering van de Bestuursdienst Onderwijs;
- financiering ICES-projecten "Natte Natuur";
- de verordening Schadebestrijding dieren Fryslân;
- definitief ontwerp Brug Stroobos;

- de voorbereiding van de aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend;

- de begroting 2003 van het SNN;

- voorstel van de Stuurgroep Duaal Bestjoere;
- de 8e wijziging van de begroting 2002;

- Gemeenschappelijke Regeling van de Letterhoeke (Provinciale Biblioteek, Rijksargief en Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum);

- uibreiding projectbureau Friese Meren met 1,7 fte. Op 'e wurklist fan 24 en 26 juny stean ûnder oaren de punten:

- Jaarverslag 2001;

- Voorjaarsnota 2002;

- de samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk en de regio's over de Zuiderzeelijn.terug 29 mei 2002
Laatste wijziging: 29-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' GS-besluitenlijst 28 mei 2002 Friesland '
Lees ook