Provincie Friesland

GS-besluitenlijst 7 mei 2002

.Mededelingen

1. 10.000,- voor "Kraak, begeerlijk porselein uit China"2. Begrotingswijziging3. Friese encyclopedie
4. Plan van aanpak Fries in het Onderwijs
5. Economische effecten Fries Merenproject
6. Snelle watersport in Fryslan
Mededelingen

- Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de 1e voortgangsrapportage Plattelânsprojekten, over de verrichte werkzaamheden en de resultaten van de projektverwerving in de periode augustus 2001 tot half april 2002. De rapportage zal toegestuurd worden aan de leden van de Statencommissie Ruimtelijke Ordening (voor de vergadering van 3 juni aanstaande). Stuk beschikbaar, tel. 058 - 292 55 25;

- aan de wurklist van Provinciale Staten van 8 mei worden twee initiatiefvoorstellen toegevoegd, te weten:

- een initiatiefvoorstel van GrienLinks over het organiseren van drie discussieavonden in juni over de voor- en nadelen van de Zuiderzeelijn;

- een initiatiefvoorstel van de FNP over de Noordelijke Samenwerking.
- Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de conceptbesluitenlijst van de SNN-Bestuurscommissie Economische Zaken van 24 april 2002. terug 1. 10.000,- voor "Kraak, begeerlijk porselein uit China" Gedeputeerde Staten hebben een eenmalige bijdrage van 10.000,- beschikbaar gesteld voor het organiseren van het symposium dat op 21 juni aanstaande gehouden wordt in museum Het Princessehof te Leeuwarden in het kader van de tentoonstelling Kraak, begeerlijk porselein uit China. In de periode juni-oktober zal in vier musea in Nederland, die een uitgebreide collectie Aziatische keramiek bezitten, deze tentoonstelling over kraakporselein te zien zijn. De vier musea zijn: het Rijksmuseum, het Haags Gemeente Museum, het Groninger Museum en het Princessehof. De tentoonstelling wordt in het kader van 400 jaar VOC georganiseerd. terug 2. Begrotingswijziging Aan het begin van ieder jaar ontvangt de Fryske Akademy een subsidiebedrag van de provincie: de definitive subsidie wordt na ontvangst van de jierrekken fêststeld. It ferskil wurdt dan ferrekkene. Hjoed hawwe Deputearre Steaten de begruttingswiziging fêststeld foar de ôfrekken fan e subsydzjebedragen fan 2000 en 2001.
Ferfolchproseduere: 21 maaie Steatekommisje Wolwêzenssaken &nbs
p; &n
bsp; 24 juny Provinsjale Steaten
terug 3. Friese encyclopedie
In juli 2000 hebben Provinciale Staten uitgesproken dat er een nieuwe Friese encyclopedie zou moeten worden samengesteld. Provinciale Staten hebben bij motie 500.000,- hiervoor gereserveerd. Door bureau Varenius is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Na dit onderzoek is de volgende stap het opstellen van een projectvoorstel. Gedeputeerde Staten hebben vandaag de Fryske Akademy verzocht om samen met de opsteller van het haalbaarheidsonderzoek, de heer M. Schroor, het projectvoorstel te formuleren. Voor het opstellen van het projectvoorstel stellen Gedeputeerde Staten voor 30.000,- beschikbaar te stellen.
Vervolgprocedure: 21 mei Statencommissie Welzijnszaken &nbs
p; &n
bsp; 19 juni Provinciale Staten terug 4. Plan fan oanpak Frysk yn it Underwiis
Op 5 juni 2001 hebben het Rijk en de provincie Fryslân de derde Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur ondertekend. In november 2001 hebben Gedeputeerde Staten de eerste uitwerking van de nieuwe bestuursafspraak vastgesteld: het Plan fan oanpak Frysk yn it Underwiis. Dit Plan fan oanpak is vervolgens in november besproken in de Statencommissie Welzijnszaken. Daarna is het plan besproken met het onderwijsveld en is er een korte vragenlijst verzonden naar 50 basisscholen.
Gedeputeerde Staten hebben vandaag het aangepaste Plan fan oanpak vastgesteld.
Vervolgprocedure: 21 mei Statencommissie Welzijnszaken Stuk beschikbaar, tel. 058 - 292 55 25. terug 5. Economische effecten Fries Merenproject Door bureau Terp Advies en de Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum is onderzoek gedaan naar de economische effecten van het Friese Merenproject. Conclusie van het onderzoek is dat het Friese Merenproject een duidelijke versterking oplevert van de economie in Fryslân en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.
Vervolgprocedure: 3 juni Statencommissie Ruimtelijke Ordening Stuk beschikbaar, tel. 058 - 292 55 25. Lees verder terug
Zie het origineel http://www.friesland.nl/infot...=2655&pageID=1132 . 6.Snelle watersport in Fryslan
Gedeputeerde Staten hebben vandaag de hoofdlijnen van de concept-beleidsnotitie Snelle watersport in Fryslân vastgesteld. In het nieuw te maken beleid voor de snelle watersport wordt hoog ingezet op natuur, milieu, veiligheid en rust. Snelvaren wordt alleen toegestaan in de zomerperiode in speciale gebieden op een aantal grote meren. Voor waterscooters zal een totaalverbod gaan gelden. Vervolgprocedure: 3 juni Statencommissie Ruimtelijke Ordening (leden van de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer worden bij deze
vergadering uitgenodigd)
Stuk beschikbaar, tel. 058 - 292 55 25. Lees verder terug 8 mei 2002
Laatste wijziging: 8-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' GS-besluitenlijst 7 mei 2002 Friesland '
Lees ook