Provincie DrentheGS-besluitenlijst d.d. 14 maart 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/LG Ja Subsidieverzoeken Stimuleringsverordening natuur en landschap. De aanvragen honoreren tot een bedrag van ƒ 22.743,-- ten laste van het krediet Natuur en landschap. Conform.
6.4/VV Ja Bestedingsvoorstel gebundelde doeluitkering (GDU) 2000. Instemmen met het bestedingsvoorstel 2000 en ter vaststelling aanbieden aan provinciale staten. Conform.

6.6/SDG Ja Agenda statenvergadering 15 maart 2000. De (aangevulde) agenda voor kennisgeving aannemen. Conform.

6.8/CW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Zorg en Cultuur op 16 maart
2000. Instemmen met de adviezen en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Conform; gedeputeerden Brink en De Vries gaan.
6.9/LG Ja Subsidieverzoek R. Hidding te Orvelte in het kader van de Stimuleringsverordening Natuur en Landschap. Een subsidie van ƒ 6.910,-- verlenen uit het krediet Natuur en Landschap. Conform.
6.10/MB Ja Wijziging Provinciale milieuverordening, vierde tranche. Vaststellen. Conform; dereguleringsproject met voortvarendheid ter hand nemen in overleg met de waarnemend directeur-griffier
Mededelingen:

* 7.1/LG: in handen van gedeputeerde Brink
* GS-uitnodigingen voortaan via mevrouw A. Eshuis en niet met aparte GS-notitie.

Deel: ' GS-besluitenlijst Drente '
Lees ook