Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 21 augustus 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.1/RW Ja Bestemmingsplan partile herziening Bestemmingsplan bedrijventerrein Vriezerbrug 2e fase; gemeente Tynaarlo.
1. VOF R. en J. Raangs niet ontvankelijk verklaren.
2. Plantinga te Zuidlaren en Hazenberg te Vries ontvankelijk verklaren en de bedenkingen ongegrond verklaren.
3. Het Bestemmingsplan partile herziening Bestemmingsplan bedrijventerrein Vriezerbrug 2e fase goedkeuren.

Conform.
6.2/RW Ja Bestemmingsplan buitengebied van de voormalige gemeente Westerbork.

1. Bedenkingen van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Vamesch BV, G. en P. Mekkes en
K. van Santen-Segers gegrond verklaren en bedenkingen van de Milieufederatie Drenthe deels gegrond en deels ongegrond verklaren.

2. Goedkeuring onthouden aan de plankaart en aan de artikelen 9 en 10, derde lid, sub a, derde alinea, 9, vijfde lid, sub a, onder 5, 10, vijfde lid, sub a, onder 6 en 15, derde lid, sub b, van de voorschriften.

Conform.
6.6/CW Ja Onderzoeksbureau CWZ.

1. Instemmen met de notitie Onderzoeksbureau CWZ.
2. De Statencommissie Cultuur en Welzijn verzoeken een keuze te maken tussen de beide varianten.

Conform. Let op tekstaanpassing.
6.7/RW Ja Overdracht Vechtbeheer.

1. Kennisnemen van het voorlopig standpunt van gedeputeerde staten van Overijssel inzake overdracht Vechtbeheer.
2. Gedeputeerde Swierstra aanwijzen voor het op 10 september 2001 te houden overleg ex artikel 4 van de Waterschapswet.

Conform.
6.9/LG Ja Structurele regeling van de uitvoeringskosten voor het plattelandsbeleid. De staten voorstellen in te stemmen met:
1. een intensivering en een structurele regeling voor het plattelandsbeleid;

2. het invoeren van een begrotingspost voor het plattelandsbeleid vanaf 2002.

Conform.
6.15/Ec Ja Werkplan 2001-2002 Syntens.

1. Instemmen met het Werkplan 2001-2002 van Syntens, inclusief de invulling van het EZ-IPO-experiment.
2. In overleg zoeken naar een andere bestemming van middelen of geen vergoeding geven indien een activiteit niet doorgaat.
3. Geen extra vergoeding van f 25.000,--/ 11.344,51 aan Syntens toekennen voor indirecte kosten.

4. Verslaglegging over 1999 en 2000 voor kennisgeving aannemen.
5. De Statencommissie Bestuur, Financin en Economie (BFE) via bijgevoegde conceptbrief informeren.

Conform.

6.16/BJC Ja Evaluatie Strategische visie Drenthe 2030 en Bestuursprogramma 1999-2003, Besturen in Balans.
1. Instemmen met de bevindingen in de evaluatie Strategische visie Drenthe 2030 en Bestuursprogramma 1999-2003, Besturen in Balans.
2. De evaluatie doorsturen naar de Statencommissie BFE en de staten ter behandeling op respectievelijk 12 september 2001 en 3 oktober 2001.

3. De staten(commissie) daarbij voorstellen kennis te nemen van de bevindingen in de evaluatie en de nog niet uitgewerkte beleidswensen (voorzover nog relevant) door het college van gedeputeerde staten verder op te laten pakken en uit te werken. Indien gewenst kunnen provinciale staten hiertoe een prioriteitstelling aangeven.

Conform.
6.17/RW Ja Beantwoording reacties op concept-Nota wonen Drenthe.
1. Instemmen met de beantwoording van de reacties.
2. De nota van beantwoording toezenden voor advies aan de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen (PCSWl) ter behandeling op 27 augustus en aan de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit ter behandeling op 10 september.
3. De nota ter kennisname toezenden aan de Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid ter behandeling op 31 augustus.

Conform.
6.18/MB Ja Zienswijze ontwerp-Besluit beheer autowrakken. Reageren op het ontwerp-Besluit beheer autowrakken volgens bijgevoegde conceptbrief. Conform.
6.20/RW Ja Grondwaterheffing Norplast Lamaf BV te Hoogeveen.
1. Besluiten dat de Grondwaterbelastingverordening provincie Drenthe van toepassing is op de onttrekking en infiltratie van grondwater door Norplast Lamaf BV.

2. Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Verordening op de heffing en de invordering van de grondwaterbelasting 1994 een korting toekennen van 90% op het aantal kubieke meters genfiltreerd water op de voor de belasting te hanteren onttrokken hoeveelheid water.

Conform.

6.21/LG Ja Gebiedsvisie natuur, bos en landschap (NBL) Hollandscheveld.

1. Voor kennisgeving aannemen.

2. Instemmen met het drukken en verspreiden van de Gebiedsvisie NBL.

Conform.

6.22/LG Ja Begrenzingenplannen relatienotabeleid. Kennisnemen van de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Assen. Conform.
6.23/MB Ja Wet milieubeheer; besluit veranderingsvergunning Glasrecycling Noordoost-Nederland BV.

1. Glasrecycling Noordoost-Nederland BV de gevraagde vergunning verlenen conform bijgevoegd voorstel.

2. Hiermee onderdelen 1a, 1b en 1d van de bedenkingen gegrond verklaren en het ontwerpbesluit op punten aanpassen.
3. De overige onderdelen van de bedenkingen ongegrond verklaren.

Conform.

6.25/RW Ja Spoelwaterhergebruik Nietap. De Statencommissie Milieu, Water en Groen (MWG) voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van f 350.000,--/ 158.823,08 vanuit het Grondwaterfonds voor het project Spoelwaterhergebruik Nietap. Conform.
6.26/RW Ja Evaluatie primair kwantitatief grondwatermeetnet Drenthe.
1. De Statencommissie MWG voorstellen in te stemmen met de voorgenomen evaluatie van het primair kwantitatief grondwatermeetnet Drenthe.

2. De Statencommissie MWG voorstellen in te stemmen met een gefaseerde uitvoering en te starten met de uitvoering van de eerste fase conform het voorstel van NITG-TNO.
3. De Statencommissie MWG voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van f 130.000,--/
58.991,43 voor het totale onderzoek ten laste van het Grondwaterfonds.

Conform.

6.27/Bo Ja Vervolgstappen met betrekking tot hermeandering van het Rolderdiep.

1. Besluiten om door te gaan met het hermeanderingsproject Rolderdiep.

2. Betrokken boeren informeren over het gevoerd overleg.
3. De resultaten van de besprekingen met de betrokken boeren onder de aandacht brengen van de Gebiedscommissie Kavelruilproject Drentsche Aa en vragen om actieve medewerking in de realisering van het project door de mogelijkheden van bedrijfsverplaatsing en kavelruil verder te verkennen en ruilingen voor te stellen.

Conform.

6.28/MB Ja Afvalstoffenbeleid: wijziging Wet milieubeheer (Wm) en Landelijk afvalbeheersplan (LAP).

1. Kennisnemen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenbeleid.

2. De leden van de Statencommissie MWG hierover per brief informeren.

Conform.

6.29/MB Ja Zonneboilersystemen zorgsector. Rapport stimulering grootschalige zonneboilersystemen voor verpleeg- en verzorgingstehuizen in de provincies Groningen en Drenthe ter kennisneming toezenden aan de Statencommissie MWG. Conform.
6.30/VV Ja Subsidieverzoek gemeente Assen (PPS-2) voor aanleg rotonde Industrieweg-Fokkerstraat. De gemeente Assen een maximale bijdrage verlenen van f 25.440,--/ 11.544,17. Conform.

6.31/BJC Ja Wijziging Regeling vergoeding statenfracties 2001 (aangehouden amendement CDA). De staten voorstellen de Regeling vergoeding statenfracties 2001 aan te passen. Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Geen
.

Deel: ' GS-besluitenlijst provincie Drenthe '
Lees ook