Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 28 augustus 2001Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.3/LG

Ja

Ontwerp-Gebiedsplan Natuur- en Landschapsdoelen in Drenthe.

Het gebiedsplan in ontwerp vaststellen.

Conform.

6.7/RW

Ja

Delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen per 1 januari 2002.

1. Instemmen met het ontwerpstatenvoorstel tot instemming met de delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen per
1 januari 2002.

2. Instemmen met het ontwerpdelegatiebesluit en de meerpartijenovereenkomst.

3. Het statenvoorstel agenderen voor de PS-vergadering van 3 oktober 2001.

Conform.

6.8/CW

Ja

Noordelijk Audiovisueel Archief.

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik aan het Drents Archief voor de periode 2001 tot en met 2004 jaarlijks een subsidie verlenen van ten hoogste 100.000,--/
45.378,02.

Conform.

6.9/CW

Ja

Informatie Statencommissie Cultuur en
Welzijn.

De statencommissie informeren over stand van zaken cultuurbeleid.

Conform.

6.10/BJC

Ja

Besluitvorming gedeputeerde staten in de vakantieperiode.

De besluitenlijst van week 28 en week 32 voor kennisgeving aannemen.

Conform.

Akkoordstukken

7.1/Ec W.t.t. op 4 september 2001 (subsidieaanvraag Hogeschool Drenthe)

Mededelingen

Rondvraag:

* Tender vrijwilligers wordt in één jaar in plaats van in twee jaar toegekend.

* Voorvoegsel "provinciaal" blijft gehandhaafd voor de medewerkers archeoloog, historicus en museumconsulent van het Erfgoedhuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' GS-besluitenlijst Provincie Drenthe '
Lees ook