Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 16 oktober 2001Weeknummer: 42

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Vaststelling Beleidsnota wonen Drenthe.

1. De Beleidsnota wonen Drenthe vaststellen.
2. De nota toezenden aan provinciale staten, de Drentse gemeenten, VROM, woningcorporaties, zorginstellingen, organisaties die op de conceptnota gereageerd hebben, overige provincies en belangstellenden.

Conform.

6.5/RW

Ja

Grondwaterwinning Terwisscha.

De statencommissie MWG voorstellen:

1. Een totale bijdrage van 135.000,--/ 61.260,-- voor de periode 2001 tot en met 2005 beschikbaar te stellen voor de tweede fase van het project.

2. Dit bedrag ten laste brengen van het Grondwaterfonds.
Conform.

6.6/RW

Ja

Project Herstel brongebied Vledder Aa.

1. De ontwikkelingen voor kennisgeving aannemen.
2. De Statencommissie Milieu, Water en Groen informeren over de stand van zaken.

Conform.

6.7/RW

Ja

Toekomst oppervlaktewaterwinning De Punt.

1. Bestuurlijk overleg met de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's aangaan over de ontstane situatie rond pompstation De Punt.

2. Streven naar het behoud en vergroten van de oppervlaktewaterwinning van de Drentsche Aa voor de openbare drinkwatervoorziening.

3. De Statencommissie Milieu, Water en Groen op de hoogte brengen van het bestuurlijk overleg.

Conform, brief wijzigen.

6.8/MB

Ja

Aanvulling milieueffectrapport
"De Haar-West/TT-Circuit".

De aanvulling op het milieueffectrapport "De Haar-West/ TT-Circuit" aanvaarden.

Conform.

6.13/LG

Ja

Uitvoering toedelingsonderzoek Buinen.

1. Het Kadaster en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht verlenen tot het uitvoeren van een toedelingsonderzoek rond Buinen.
2. In de brief aan Kadaster en DLG aangeven dat het onderzoek overeenkomstig de offerte uitgevoerd moet worden, behoudens de presentatie aan de Deelgebiedscommissie Buinen en de Project- en Stuurgroep Hunze


3. De kosten ad 57.151,--/ 25.933,-- ten laste brengen van de procesgelden Hunzeproject.

Conform.

6.14/FC

Ja

Versnelling productie en behandeling
Jaarstukken 2001.

Voor kennisgeving aannemen.

Conform.

6.15/FC

Ja

Correctie begroting 2002.


1. Brief verzenden aan Statencommissie CW.2. Brief laten uitdelen in Statencommissie CW op 17 oktober 2001 door secretariaat commissie.

Conform.

Deel: ' GS-besluitenlijst Provincie Drenthe '
Lees ook