Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 18 september 2001Weeknummer: 38

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.2/Aut

Ja

Informatieplan 2001, 2002-2005
(e-government).

De staten voorstellen:

1. het Informatieplan vast te stellen als kader voor het te voeren ICT-beleid voor de komende jaren;

2. vanaf 2002 700.000,--/ 317.646,15 per jaar beschikbaar te stellen;

3. De directeur-griffier te belasten met de uitvoering van het beleid en daarover jaarlijks te rapporteren.

Conform, wel cijfers nakijken.

6.3/LG

Ja

Vaststelling bebouwde kom Boswet; gemeente Noordenveld.

De bebouwde kom Boswet in de gemeente Noordenveld vaststellen conform het voorstel van de gemeente Noordenveld.

Conform.

6.8/RW

Ja

Bestemmingsplan De Koperen Hoek te
Frederiksoord; gemeente Westerveld.

1. Reclamant ontvankelijk verklaren in zijn bedenkingen.
2. De bedenkingen ongegrond verklaren.

3. Het bestemmingsplan goedkeuren.

Conform.

6.11/BJC

Ja

Jaarprogramma Kompas 2002.

Ontwerp-Jaarprogramma Kompas 2002 ter vaststelling voorleggen aan provinciale staten.

Conform.

6.13/RW

Ja

Digitaliseren bestemmingsplannen.

1. Instemmen met het Plan van aanpak digitaliseren bestemmingsplannen
2. De commissaris van de Koningin in Fryslân machtigen om het convenant met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te ondertekenen.

Conform.

6.14/Bo

Ja

Bodemsaneringsprogramma 2002-2005.

1. Het geactualiseerde Bodemsaneringsprogramma 2002-2005, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, vaststellen.
2. Het Bodemsaneringsprogramma ter kennisneming toezenden aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen van 15 oktober 2001.
3. Het Bodemsaneringsprogramma aansluitend ter informatie toezenden aan provinciale staten (PS).

Conform.

6.15/MB

Ja

Project Duurzaam bedrijventerrein Bargermeer-Emmen

De Statencommissie Milieu, Water en Groen op de hoogte stellen van het eindrapport van het project Duurzaam bedrijventerrein Bargermeer-Emmen.

Conform. In brief TIPP-regeling toevoegen.

6.16/FC

Ja


4e wijziging provinciale begroting 2001.


Het ontwerpstatenbesluit voor de 4e wijziging van de provinciale begroting 2001 vaststellen.

Conform (tekst aanpassen).

6.17/Ec

Ja

Inspraak op de ontwerp-Beleidsnota recreatie en toerisme 2001-2010 provincie Fryslân.

1. Instemmen met de conceptnota op hoofdlijnen.
2. De wenselijkheid uitspreken voor een nader overleg over een gezamenlijke interprovinciale visie op de ontwikkeling van de verblijfs- en dagrecreatie in het grensgebied Oosterwolde, Appelscha en Diever.

Conform.

6.18/BJC

Ja

Verordening op de bezwaarschriften SNN.

Ontwerpverordening aan PS ter vaststelling voorleggen.

Conform.

6.19/BJC

Ja

Wijziging van de subsidieverordeningen waarvan de uitvoering is overgedragen aan het SNN als gevolg van de invoering euro, wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 en Wet personenvervoer 2000.

Het Wijzigingsbesluit euro, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet personenvervoer 2000 ter vaststelling voorleggen aan PS.

Conform.

6.21/BJC

Ja

IPO-jaarstukken 2002.

PS voorstellen:

1. in te stemmen met de IPO-Jaarstukken 2002;
2. de meerkosten ad 26.271,-- te dekken door een verlaging van Onvoorzien, bij wijziging van de begroting 2002.

Conform.

6.23/BJC

Ja

Commentaar op de Rijksbegrotingen 2002.

Kennisnemen van de commentaren en de meest in het oog springende gevolgen voor Drenthe.

Conform.

6.24/VV

Ja

Instelling Fonds verkeer en vervoer (FVV).


1. Instemmen met de instelling FVV per 1 januari 2002.


2. Instemmen met opzet en voeding fonds.3. Voorleggen aan provinciale staten voor vaststelling 6 en 7 november 2001.

Conform, zie wijziging (2006 afsluiten).

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Geen.

Deel: ' GS-besluitenlijst Provincie Drenthe '
Lees ook