Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 16 november 1999Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/RW Ja Bestemmingsplan Zandwinning Ubbena; gemeente Assen. Reclamant ontvankelijk verklaren, de bedenkingen ongegrond verklaren en het bestemmingsplan goedkeuren, met uitzondering van het percentage van 15 in artikel 7,

eerste lid.
Conform.

6.5/RW Ja Verklaring van geen bezwaar verbouwen garagebedrijf Elim, gemeente Hoogeveen. De verklaring van geen bezwaar afgeven. Conform.
6.6/RW Ja Wijziging Bestemmingsplan landelijk gebied Beilen, gemeente Middenveld. De wijziging voor het perceel naast Eursing 39 niet goedkeuren. Conform.

6.7/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Ruimte en Groen op 18 november 1999. Instemmen met de voorstellen en reacties en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Conform; gedeputeerden Swierstra en De Vries-Leggedoor gaan.

6.8/RW Ja Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en

Water op 18 november 1999.
Instemmen met de voorstellen en de reacties en aan-

geven wie de vergadering zal bezoeken.
Conform; gedeputeerden Edelenbosch en Swierstra gaan.
6.9/WK Ja Vragen ex artikel 29 van het Reglement van orde over coördinatie onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden wegen. Instemmen met de conceptbrief. Conform (met aanpassing).

6.10/VV Ja Vragen ex artikel 29 van het Reglement van orde over investeringen lightrailverbindingen

Groningen-Assen.
Instemmen met de conceptbrief. Conform (met aanpassing).
6.11/Bo Ja Programmatische aanpak verontreinigde gasfabrieksterreinen.
1. Kennisnemen van het plan van aanpak.

2. Instemmen met de aanpak in noordelijk verband met Groningen, Fryslân en Overijssel.

3. Instemmen met het aanwijzen van het bestuurlijk Noord Oostelijk Milieu Overleg (NOMO) als stuurgroep.

4. Gedeputeerde Dijks aanwijzen als lid van de stuurgroep.
5. Instemmen met het statencommissiestuk.

Conform (afstemmen met Intergemeentelijk Samenwerkings Verband).
6.13/MB Ja Najaarsprogramma Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) 1999. Het najaarsprogramma ter implementatie vaststellen. Conform (met aanpassing)

(A 184 vervangen door

"biologische boermarken").

6.14/Bo Ja Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden; bijdrage project Waterburcht. De Statencommissie Milieu, Water en Groen voorstellen in te stemmen met een bijdrage van ƒ 56.500,--. Conform.

6.15/Ec Ja Transnationaal project Villages of tradition. Een bijdrage van ƒ 55.000,-- beschikbaar stellen uit LEADER/EOGFL-middelen. Conform.

6.16/VV Ja Publiek private samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid. De Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit informeren over PPS-2 in de vergadering van de commissie op
22 november 1999. Conform.

6.18/SDG Ja Verkorting procedure statenstukken. Procedure statenstukken verkorten door:

1. De mogelijkheid tot aanhouding door GS te laten vervallen.
2. De statenleden voorstellen de commissievergaderingen in één week te laten plaatsvinden.

W.t.t.

6.19/Ec Ja Onderzoek regionaal bedrijventerrein Staphorst-Meppel-Steenwijk. W.t.t.

6.20/FC Ja 8e wijziging provinciale begroting 1999. Conform.
6.21/LG Ja Vaststellen Landinrichtingsplan ruilverkaveling Stuifzand. Conform.

Akkoordstukken
Geen.

Mededelingen

* Coördinatieoverleg Vereniging van Drentse gemeenten: nieuwe datum zoeken.

* Gezamenlijke noordelijke GS-vergadering op 1 februari 2000.
* Samenwerkingsverband Noord-Nederland 5e Nota op de ruimtelijke ordening: conform advies; in handen van gedeputeerde De Vries-Leggedoor.Deel: ' GS Drenthe besluitenlijst '
Lees ook