Provincie DrentheGS-besluitenlijst d.d. 11 april 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.1/Ec Ja Subsidieaanvraag Biologische Boerenmarkten opzetten.
1. Instemmen met een maximale subsidie van ƒ 111.900,-- voor het opzetten en begeleiden van markten in Assen, Emmen en Hoogeveen, alsmede begeleiding van de markt in Orvelte.
2. Van de provinciale bijdrage ƒ 40.000,-- ten laste brengen van het NMP-budget voor Duurzame Landbouw en ƒ 71.900,-- ten laste van het krediet
Duurzame Landbouw.

Conform.

6.2/LG Ja Subsidieverzoeken Stimuleringsverordening natuur en landschap.

1. ƒ 2.222,-- beschikbaarstellen voor waarschuwingsborden padden.

2. ƒ 1.820,-- beschikbaarstellen voor het oprichten van een ooievaarsnest.

3. Het subsidieverzoek voor een beleidsvisie Boonspolder afwijzen.
Conform.

6.3/LG Ja Wijziging Stimuleringsverordening natuur en landschap en intrekking Subsidieregeling particulier natuurbeheer.
1. De staten voorstellen de Stimuleringsverordening natuur en landschap op enkele onderdelen te wijzigen.
2. De staten voorstellen de Subsidieregeling particulier natuurbeheer in te trekken.

Conform, 75% in bijzondere gevallen, afwijken in hoger zin.
6.4/RW Ja Bestemmingsplan Derde partiële herziening van het Bestemmingsplan Meppel-Binnenstad (Deelgebied II).
1. De bedenkingen ongegrond verklaren.

2. Het bestemmingsplan goedkeuren.

Conform.

6.9/Ec Ja Voorziening risicodekking NOM-deelneming.
1. Provinciale staten voorstellen de voorziening risicodekking NOM-deelneming ad ƒ 3,1 miljoen op te heffen.
2. De middelen ad ƒ 3,1 miljoen toevoegen aan de algemene middelen.

Conform.

6.11/LG Ja Beantwoording brief staatssecretaris van verkeer en waterstaat over knelpunten beton- en metselzandvoorziening. De brief beantwoorden overeenkomstig bijgaand concept waarin u wordt meegedeeld:

1. dat in Drenthe naar verwachting zal worden voldaan aan de voorlopige taakstelling voor de periode 1999 tot en met 2008;
2. dat er geen reële mogelijkheden zijn om vanuit Drenthe in te springen voor de tekorten elders die de staatssecretaris signaleert;

3. dat het op prijs wordt gesteld dat de staatssecretaris in haar contacten met het bedrijfsleven ook kenbaar maakt dat de tekorten in het voldoen aan de rijkstaakstelling niet zonder meer door de provincies zullen worden aangevuld.

Conform, brief aanpassen.

6.12/LG Ja Uitruil gebieden Staatsbosbeheer, Stichting "Het Drentse Landschap" en Vereniging Natuurmonumenten. De staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij verzoeken haar standpunt omtrent de hoogte van de erfpachtcanon te heroverwegen. Conform.
6.13/RW Ja Toekenning prijscompensatie uit Fonds grondkosten VINEX-locaties gemeente Emmen. De tot nu toe gehanteerde benadering om de prijscompensatie in 2005 met de gemeente Emmen verrekenen en handhaven. Conform.

6.15 Ja Deelneming in Actieplan cultuurbereik 2001-2004
1. Aan de staatssecretaris meedelen:


* dat u in principe positief staat tegenover deelname aan dit plan.
* dat u zult bezien of het mogelijk is voor dit doel de benodigde provinciale geldmiddelen vrij te maken.

* dat u voorbehoud maakt (gelet op herijkings-/ flexibiliseringsoperatie) voor een eigen invulling van de cofinanciering.


2. Bij de bespreking van nieuw beleid 2001, 2002 en volgende jaren, alsmede bij de toekenning van bijdragen uit het Fonds flexibel beleid, voor dit doel zoveel mogelijk gelden vrijmaken voor dit "Actieplan", gelet op de matchingsmogelijkheid van het Rijk.
Conform. Informatieve brief naar statencommissie.

Akkoordstukken


7.3/RW W.t.t.

Mededelingen

1. Brief gemeente Emmen met betrekking tot BVO Emmen aan provinciale staten sturen met begeleidend briefje in overleg met gedeputeerde Weggemans.

2. GS-vergadering 9 mei tot 16.00 uur, derhalve geen hoorzittingen plannen.

Deel: ' GS Drenthe besluitenlijst '
Lees ook