Provincie Drenthe


Meer publiek-private financiering in infrastructuur GS stellen meerjarenprogramma infrastructuur vast

Assen, 2 februari 1999
Persberichtnummer 99-017Gedeputeerde staten van Drenthe hebben het
Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer (MUP) 1999-2002 vastgesteld. In het MUP staan alle projecten en studies op het gebied van verkeer en vervoer die de provincie de komende jaren aanpakt.
Voor de komende drie jaar heeft de provincie samen met andere partijen ongeveer 80 miljoen gulden gereserveerd voor de uitvoering. Het grootste deel daarvan gaat naar duurzaam veilige verbeteringen van wegen, kruispunten en aansluitingen. Naast deze infrastructurele projecten is in het MUP veel aandacht voor gedragsbeïnvloedende maatregelen en openbaar vervoer.

Nieuw is het inzetten van financiële middelen uit de private sector van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Publiek-private samenwerking biedt nieuwe perspectieven voor de verbetering van de veiligheid op plaatsen waar veel ongevallen plaatsvinden. Deze al eerder ingezette samenwerking met de private sector wordt de komende jaren versterkt.

Het MUP meldt ook de modernisering van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van de stedelijke centra zal worden verbeterd. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van de AGGLO-liner. Dit zijn snelle, doorgaande busverbindingen tussen grotere kernen en stedelijk gebied. In 1999 zal een AGGLO-liner tussen Roden en Groningen gaan rijden.
Ook komt er een studie naar de railverbindingen in Zuidoost-Drenthe en de bereikbaarheid van Emmen.

Wat betreft gedragsbeïnvloeding gaat de provincie onder andere bekijken of er meer of minder carpoolers bij komen in Drenthe. Zo kan beoordeeld worden op welke plaatsen extra of minder carpoolplaatsen nodig zijn.
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Drenthe richt zich op educatie, voorlichting en handhaving over verkeersveiligheid. Samen met de provincie, het Openbaar Ministerie en de politie zet het ROV een project op waarbij over heel Drenthe extra handhaving (controle, verschijningsborden enz.) wordt ingezet. Dit project heeft een tijdsduur van vier jaar. Maandelijks zullen de effecten ervan op de veiligheid worden gemeten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sjoerd Dijkstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365262, fax (0592) 357188, e-mail sj.dijkstra@drenthe.nl E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' GS Drenthe stellen meerjarenprogramma infrastructuur vast '
Lees ook