Provincie FrieslandPERSBERICHT

Nummer: 203 JA
Datum: 6 juli 2004

Gedeputeerde Staten faciliteren aanloop Circusschool naar formele erkenning

Gedeputeerde Staten willen de Leeuwarder Circusschool De Hoogte -de enige circusschool in ons land waar men een vakopleiding tot circusartiest kan volgen- voor Fryslân behouden. Zij doen dat door onder voorwaarden een bedrag ter grootte van de helft van het tekort, dat neerkomt op maximaal E 40.172, te reserveren voor een overbruggingsperiode. In die periode zoekt de school naar erkenning als reguliere opleiding door het Ministerie van Onderwijs en naar aansluiting bij het regulier onderwijs. Lukt dat, dan kan de Circusschool via aansluiting bij een andere school worden bekostigd. Studenten aan de circusschool komen in dat geval in aanmerking voor studiefinanciering, in tegenstelling tot nu. De school denkt voor dit traject tweeënhalf jaar nodig te hebben.

Door een budget te reserveren, maakt de provincie het mogelijk dat de twee docentes in dienst kunnen blijven. De bekostiging van deze banen via de ID-regeling stopt per 31 juli 2004 als gevolg van veranderde wetgeving. Zonder de twee docenten is er in feite geen circusschool meer. De school heeft zelf onvoldoende middelen om de twee docentes aan het werk te houden. Voor de periode 1 augustus 2004 tot en met 31 december 2006 is de Circusschool dan ook op zoek naar subsidiemogelijkheden bij het Rijk en bij de gemeente Leeuwarden. Subsidie is gevraagd op grond van een regeling die bijdragen aan werkgevers verleent per vast in dienst genomen voormalig ID werknemer. Besluiten daarover worden pas na 31 juli verwacht. Zeggen ofwel rijk ofwel gemeente Leeuwarden ofwel beide instanties geld toe, dan zal de provinciale subsidie navenant verminderen of zelfs helemaal niet nodig zijn.

Circusschool De Hoogte in Leeuwarden is de enige school met een vakopleiding voor circusartiesten in Nederland. Behalve de vakopleiding biedt de circusschool ook cursussen aan. De twee docenten van de school hebben momenteel een instroom-doorstroom (ID) baan. Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is de ID-systematiek ingrijpend gewijzigd en gemeenten stappen veelal af van deze vorm van gesubsidieerde banen.

_________________________________________________________________________Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. nr. 058 - 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl. Meer informatie over Circusschool De Hoogte is te vinden op www.circusschool.nl.


---- --

Deel: ' GS faciliteren aanloop Circusschool naar formele erkenning '


Lees ook