Provincie FlevolandGS Flevoland akkoord met bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland kan zich vinden in de inhoud van de concept bestuursovereenkomst voor de realisatie van een snelle Zuiderzeelijn. De overeenkomst is vorige week door de onderhandelaars van het Rijk en de Regio, minister Netelenbos en de heer Alders neergelegd bij de betrokken colleges en het kabinet.

Het college stelt provinciale staten voor de commissaris van de Koningin te mandateren de bestuursovereenkomst te tekenen namens het bestuur van de provincie. In het kader van de bestuursovereenkomst stelt GS aan Provinciale Staten voor in te stemmen met een bedrag van 31,8 miljoen euro als bijdrage in de kosten van realisering van de Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan. Samen met de betrokken Flevolandse gemeenten wordt een totaalbedrag van 113,4 miljoen euro voorgesteld als bijdrage in de totale kosten. Daarmee komt de regio in belangrijke mate tegemoet aan de gevraagde bijdrage, die door de heer Alders als voorzitter van de regionale onderhandelingsdelegatie was gesteld op 136,9 miljoen euro voor de provincie en Flevolandse gemeenten. De financiële bijdrage zal nog nader besproken worden tussen de regionale partners en het Rijk.
De vraag om een bijdrage voor de realisatie als Hogesnelheidslijn wordt op voorstel van GS niet gehonoreerd. De meerwaarde van een HSL ten opzichte van de basisvariant Intercity is voor de provincie als geheel te gering. Gedeputeerde Staten denken dat het niet nodig is om de opcenten van de Motorrijtuigen belasting te verhogen om het bedrag van 31,8 miljoen euro te kunnen financieren. Op basis van bestaande reserves, toekomstige rentebaten en vrijvallende middelen van het Europees Programma na 2006 kunnen voldoende middelen beschikbaar komen. Bij tegenvallende inflatie kan eventueel een beroep gedaan worden op middelen die in de periode na 2010 beschikbaar komen.

Met de per 1 juli aanstaande beoogde ondertekening van de bestuursovereenkomst wordt een periode van intensief onderhandelen afgesloten.

Deel: ' GS Flevoland akkoord met bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn '
Lees ook