Provincie Friesland

Persberichten

Gedeputeerde Staten adviseren minister LNV afschot zieke en gebrekkige reeën toe te staan

Gedeputeerde Staten adviseren de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de afschot van zieke en gebrekkige reeën, ook in Natuurbeschermingswetgebieden, toe te staan.
Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea heeft hiervoor een aan-vraag bij het Ministerie van LNV ingediend.

4 september 2001

Deel: ' GS Friesland adviseren toestaan afschot zieke reeën '
Lees ook