Provincie FrieslandPERSBERICHT

Nummer: 094 JA081/SJT
Datum: 6 april 200423-3-2004

GS geven opdracht voor organiseren van Energieconferentie

Ontwerp-tracébesluit Rijkweg 7 Sneek ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben besloten om op woensdag 28 april aanstaande een zogenoemde Energieconferentie te organiseren. De Novem (Nederlandse organisatie voor energie en milieu) is mede-organisator. De conferentie vindt plaats in Post-Plaza Leeuwarden.

Binnen de provincie wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Plan van Aanpak rondom het thema Energie en Klimaatbeleid. De provincie wil tijdens de Energieconferentie samen met bedrijfsleven, gemeenten, woningbouwcoorporaties en kennisinstellingen -de belangrijkste doelgroepen- een impuls geven aan concrete projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing: De provincie is op zoek naar 'doeners'. De onderwerpen die tijdens de Energieconferentie zullen worden besproken, zijn:

mogelijkheden van energie en kansen voor Friese economie mogelijkheden voor biomassa in Fryslân
energiebesparing en duurzame energie in de bestaande bouw energiebesparing en duurzame energie in de nieuwbouw (woningbouw) clustering en opschaling windenergie

De bijeenkomst wordt geleid door Henk Kroes, voorzitter Vereniging de Friesche Elf Steden en voorzitter van de Stichting Duurzaamheidscentrum Lauwersoog. Gedeputeerde Anita Andriesen zal aanwezig zijn vanuit haar betrokkenheid rond de thema's woningbouw en windenergie. De conferentie zal worden afgesloten door een korte samenvatting door de dagvoorzitter en een reactie van gedeputeerde Mulder. Gedeputeerde Andriesen zal aanwezig zijn bij de workshop 'clustering en opschaling windenergie'. De minister heeft ingestemd met het Ontwerp-tracéBesluit voor de Rijkweg 7 Sneek. Daarmee is de realisatie van Rijksweg 7 Sneek een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat legt het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek nu voor inspraak ter inzage van 29 maart tot en met 24 mei 2004. Inwoners en belanghebbenden kunnen daarmee hun mening over de inhoud van het Ontwerp-tracébesluit (OTB) kenbaar maken. Naast het ter inzage leggen van het OTB wordt door het Inspraakpunt een informatiebijeenkomst, met aansluitend een hoorzitting, georganiseerd op 22 april aanstaande.

Inhoud Ontwerp-tracébesluit
Het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Rijksweg, vanaf het Stadspark tot de Geeuw. Daarnaast is voorzien in de aanleg van: een aquaduct ter plaatse van de Geeuw;
een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward); een verbindingsweg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7; een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen aansluiting Akkerwinde.

Deze maatregelen zijn in het Ontwerp-tracébesluit in detail uitgewerkt.

Provincie treedt op als uitvoerder
Hoewel het om een Rijksweg gaat zal de provincie - als de minister van Verkeer & Waterstaat eenmaal het definitieve tracébesluit heeft genomen - volgend jaar de uitvoering van het werk ter hand nemen. Het streven is er op gericht om tegelijkertijd met het tracébesluit eind 2004 een realisatiebesluit te krijgen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de minister is de provincie al begonnen met de voorbereiding van de uitvoering van het werk. De provincie - vol vertrouwen over de voortgang van het project - is bereid om, voor de kosten die dat met zich meebrengt, een risico van maximaal 1 miljoen euro te nemen. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2005 gestart worden met de uitvoering.

Hoorzitting over Ontwerp-tracébesluit op 22 april Om inwoners en belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het Ontwerp-tracébesluit wordt door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat voorafgaand aan de hoorzitting ook een informatiebijeenkomst georganiseerd. De hoorzitting en de informatiebijeenkomst vinden plaats op 22 april 2004 in het Partycentrum De Stolp, Smidsstraat 6 te Sneek. De informatiebijeenkomst wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur. De hoorzitting start om 20.30 uur.

Achtergrond van het project
Rijksweg 7 is een onderdeel van het landelijke hoofdwegennet. Ter hoogte van Sneek maakt de Rijksweg 7 deel uit van de Stadsrondweg-Zuid. Omdat deze oorspronkelijk niet voor het doorgaande verkeer is ontworpen en er zich ter hoogte van de Geeuw een lage beweegbare brug bevindt, staan er regelmatig files. Om die reden is het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 1995 gestart met de Tracéwetprocedure voor de aanpassing van Rijksweg 7 bij Sneek. Vervolgens hebben Rijk en provincie Fryslân gezamenlijk besloten tot een nadere studie, waarbij het initiatief bij de provincie Fryslân ligt. Deze gezamenlijke studie heeft eind 2002 geleid tot een besluit van de provincie Fryslân en de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel, dat vervolgens is uitgewerkt in het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek.

Inspraak en informatie

Het Ontwerp-tracébesluit ligt ter inzage bij onder andere de gemeenten Sneek en Wymbristeradiel, de provincie Fryslân, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Leeuwarden en bij het Informatiecentrum A7. Voor het verkrijgen van een gratis samenvatting van het Ontwerp-tracébesluit, het aanvragen van een exemplaar van het Ontwerp-tracébesluit (kosten E 25) en het verkrijgen van meer informatie over de inhoud hiervan, kan contact opgenomen worden met het Informatiecentrum A7, telefoon (0515) 57 80 00, adres Oud Kerkhof 7 te Sneek. U kunt ook de internetsite raadplegen: kijk op www.a7sneek.nl.

Voor inlichtingen over de Inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon (070) 351 96 00, of via internet www.inspraakvenw.nl

In de regionale bladen worden advertenties geplaatst waarin alle relevante informatie is opgenomen.

N 35

---- --

Deel: ' GS Friesland geven opdracht voor organiseren Energieconferentie '
Lees ook