Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennismaking bodemsanering Van Harenstraat 72 te Sint Annaparochie

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 19 november
1999 van Bilcon BV
te Leeuwarden een melding hebben ontvangen van het voornemen de bodem te saneren van het perceel Van Harenstraat 72 te Sint Annaparochie, kadastraal bekend gemeente Sint Annaparochie, sectie C, nrs.2046 en
2048. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat pro forma sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat met de sanering moet worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden;

- dat zij instemmen met het saneringsplan. Het saneringsplan maakt deel uit van deze beschikking.

Verkorte procedure
Gedeputeerde Staten hebben verder besloten geen toepassing te geven aan de voorberei-dingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt afgegeven.

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, Y. Muller, van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292
54 47.


15 december 1999

Deel: ' GS Friesland Kennismaking bodemsanering Sint Annaparochie '
Lees ook