Provincie Friesland

Kennisgevingen

Melding ingevolge de Wet Milieubeheer Baggerdepot De Lits nabij Rottevalle

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 6 december 1999 een melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer ontvangen van Burgemeester en Wethouders Smallingerland. De melding heeft betrekking op enkele wijzigingen betreffende het baggerdepot De Lits nabij Rottevalle. Voor de bestaande inrichting is, bij beschikking d.d. 22 juli 1999, kenmerk MO/98-99245/B2, vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer. Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn van mening dat de beoogde activiteit met een melding afgedaan kan worden.

Ter inzage
U kunt de melding en de overige van belang zijnde stukken van 20 december 1999 tot en met

17 januari 2000 inzien:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28). Wij maken u erop attent, dat het Provinsjehûs gesloten is vanaf 25 december 1999 tot en met 3 januari 2000;

- bij het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren; inzage buiten kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak (0512 58 13 06)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw H. Bultena, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 58 49.

Deel: ' GS Friesland Melding Milieubeheer baggerdepot Rottevalle '
Lees ook