Provincie Friesland

Kennisgevingen

Melding ingevolge de Wet Milieubeheer Koop Tjuchem B.V. te Heerenveen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 28 oktober 1999 een melding inge-volge artikel 8.19 Wet milieube-heer ontvangen van Koop Tjuchem B.V. te Hoofddorp. De melding heeft betrekking op het veranderen van de asfaltmenginstallatie aan de Ynfeart 4 te Heerenveen. Voor de bestaande inrichting is, bij beschikking d.d. 7 oktober 1996 vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer. Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn van mening dat de beoogde activiteit met een melding afgedaan kan worden.

Ter inzage
U kunt de melding en de overige van belang zijnde stukken van 20 december 1999 tot en met 17 januari 1999 inzien:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunnin-gen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij de afdeling Milieu- en bouwtoezicht van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 te Heerenveen. Op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 17.00 uur op afspraak (vrijdag tot 16.00 uur op afspraak);

- in de leeszaal aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te Heerenveen, op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 20.00 uur, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer F. Vos, afd. Milieuvergunningen, tel. 058 292 51 95.


15 december 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Friesland melding Wet Milieubeheer Tjuchem Heerenveen '




Lees ook