Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen gewijzigd Algemeen Commissiereglement vast

In de vergadering van Provinciale Staten van 27 juni jongstleden is gesproken over het voorstel over de Evaluatie van beleid en financiën. Hierbij werd een initiatiefvoorstel van het CDA over het wijzigen van het Algemeen Commissiereglement aangenomen. Daarbij ging het onder meer over het opnemen van een aantal bepalingen over een door de Staten in te stellen beleidsonderzoek. Ook deed het CDA de suggestie om voor de Rekeningcommissie afzonderlijk, een aantal bepalingen in het Reglement op te nemen.
Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het voorstel vastgesteld voor de wijziging van:
· het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
· het Algemeen Reglement over de samenstelling, de taak en de werkwijze van vaste commissies.
Vervolgprocedure: 15 oktober Statencommissie Algemene & Economische Zaken
7 november Provinciale Staten

12 september 2001

Terug naar overzicht laatste nieuws

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Friesland stellen gewijzigd Alg. Commissiereglement vast '
Lees ook