Provincie Friesland

Persberichten

GS willen miljoenen uittrekken voor compensatie

Gedeputeerde Staten willen ruim 30 miljoen uittrekken als compensatiebudget voor die Friese gemeenten die buiten de Nederlandse voordracht richting de Europese Commissie zijn gevallen. Dit bedrag kan benut worden om initiatieven in die gemeenten te helpen financieren (co-financiering) in de periode van 2000 2006. Provinciale Staten hebben uiteindelijk later dit jaar het laatste woord.

Eind vorige week maakte het Kabinet bekend welke gebieden worden voorgedragen als Nederlandse Doelstelling 2 gebieden. Na goedkeuring door de EU, die overigens nog moet plaatsvinden, kunnen deze gebieden in de periode 2000 2006 een beroep doen op Europese subsidies.

Nederland mag van Brussel 15 procent van de Nederlandse bevolking op de doelstelling 2 kaart neerzetten. De steden (4.25 procent) en de reconstructiegebieden (3.75 procent voor de varkensproblematiek) nemen meer dan de helft van het quotum in.
Het Noorden had van het Kabinet een maximale ruimte van 7 procent gekregen. Het Kabinet heeft het noordelijk uitgangspunt overgenomen, dat in ieder geval alle vijf economische kernzones in Noord-Nederland er deel van uitmaken.

Achttien Friese gemeenten vallen buiten de voordracht doelstelling 2 gebied, omdat de randvoorwaarden die Europa stelt het onmogelijk maken dat het hele Noorden aangewezen werd. Dit laatste was wel de wens van de drie Noordelijke provincies.

In de afspraken gemaakt met het Kabinet in het kader van het Langmanakkoord en het vervolg daarop Het Kompas voor de Toekomst is afgesproken dat het Noorden 1150 miljoen aan Europese middelen zou krijgen voor de periode tot en met 2006. Met de voordracht van de doelstelling 2 gebieden, zoals die nu naar Brussel wordt gestuurd is daarvan 693 miljoen ingevuld. Over de invulling van het resterende bedrag van 457,- miljoen moeten nog afspraken gemaakt worden met het Kabinet. De inzet van het Friese college is in ieder geval dat het grootste deel van dit bedrag naar het landelijk gebied gaat (het platteland).

De Friese gemeenten die (mogelijk) in aanmerking komen voor het compensatiebudget zijn:

- de vier waddeneilanden

- Het Bildt

- Ferwerderadiel

- Leeuwarderadeel

- Tytsjerksteradiel

- Dantumadeel

- Dongeradeel

- Kollumerland

- Achtkarspelen

- Ooststellingwerf

- Gaasterlân-Sleat

- Nijefurd

- Wûnseradiel

- Bolsward

- Littenseradiel

Datum: 14 september 1999
Nummer: 165

Deel: ' GS Friesland willen miljoenen uittrekken voor compensatie '
Lees ook