Provincie Groningen


Groningen, 16 februari 1999 Persbericht nr. 35

GS maken keuze voor aanpak verkeersproblemen Zuidelijke Ringweg

Provincie Groningen kiest oplossing nieuwe zuidelijke ringweg: alternatief C3-b

Gedeputeerde Staten hebben de voorkeur uitgesproken voor alternatief C3 om de verkeersproblemen op de Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen op te lossen. De provincie Groningen kiest voor dit alternatief omdat het de beste oplossing biedt voor de verkeersproblemen op de Zuidelijke ringweg en het beste past in de ruimtelijk-economische plannen die de regio heeft. De provincie is door de Minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd om hierover advies te geven. Voordat de Minister een definitief tracé kiest, zal zij eerst eind mei een standpunt bepalen op basis van de adviezen van onder andere de provincie en andere overheden. Dat standpunt moet leiden tot het ontwerp-Tracébesluit dat halverwege dit jaar verwacht wordt. Daarna volgt inspraak over het gekozen alternatief. Het definitieve besluit wordt dan halverwege het jaar 2000 verwacht.

Alternatieven

GS vinden dat de alternatieven A en B, die bestaan uit verbeteringen aan de huidige Zuidelijke Ringweg de verkeersproblemen onvoldoende oplossen. Bij de andere alternatieven C2, C3 en D1, moet er een nieuwe Zuidtangent worden gebouwd. Het alternatief D1, gaat wat betreft de verkeersafwikkeling langer mee dan de andere alternatieven. Maar het blokkeert de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied Eelderwolde en is veel duurder dan de alternatieven C2 en C3. De provincie geeft daarom de voorkeur aan C3 omdat dit alternatief de beste mogelijkheden biedt voor toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling aan de zuidkant van de stad.

Zuidtangent

De provincie vindt een zorgvuldige inpassing van de Zuidtangent voorwaarde. Daarom is gekozen voor variant b. Deze variant gaat uit van een gedeeltelijke ondertunneling en een gedeeltelijke verdiepte ligging van de Zuidtangent. De Zuidtangent wordt door GS gezien als een onderdeel van de ruimtelijke invulling van het tussengebied Groningen - Haren. De inpassing van de tangent moet dan ook in samenhang met andere maatregelen plaatsvinden.

Andere maatregelen

De provincie Groningen vindt dat een goede bereikbaarheid van de stad Groningen en omgeving niet alleen bereikt wordt door het aanleggen van een nieuwe weg. Daarom zal de provincie er bij de Minister van Verkeer en Waterstaat op aandringen om gelijktijdig met de aanleg van de weg, ook te starten met onderdelen van het STOV (stadsgewestelijk openbaar vervoer). In de Trajectnota/MER is ook gekeken naar een alternatief waar geen extra wegen worden aangelegd, het E-scenario. Dit scenario bestaat uit een volledige inzet op hoogwaardig openbaar vervoer, parkeerbeleid en auto-ontmoedigende maatregelen. Voor de verkeersproblemen rond Groningen biedt dit scenario goede kansen. De provincie zal zich samen met partijen uit de regio Groningen - Assen zoveel mogelijk inspannen om deze flankerende maatregelen uit te voeren. Op de problematiek van de Zuidelijke Ringweg heeft het scenario echter te weinig invloed.

Uitvoering

Door het rijk is in het laatste politiek beraad f 280 miljoen gulden toegezegd voor de uitvoering van de 1e fase, die bestaat uit: de verbetering van de huidige Zuidelijke Ringweg, het ontlasten van het Europaplein door de A7 aan de oostkant van de stad om te leggen (het zogenaamde Euvelgunnetracé) en bypasses Europaplein/Gotenburgweg, aansluiting Driebondsweg, de aanleg van noord-zuid tunnels bij het Julianaplein en het maken van een aansluiting van de A7 op de Laan Corpus den Hoorn met bypasses naar het Vrijheidsplein. In alle alternatieven uit de Trajectnota/MER, dus ook in het alternatief C3, zit het Euvelgunnetracé dat komt te liggen tussen Driebond en Roodehaan. De geplande ontwikkelingen op het bedrijfsterrein Zuidoost en bij het Europapark zijn sterk afhankelijk van het Euvelgunnetracé. Nadat er een tracébesluit is genomen kan met deze werkzaamheden worden gestart. Het duurt ongeveer 7 jaar voordat deze fase kan zijn voltooid. Daarna wordt gestart met de volgende fases.
De provincie wil dat de werkzaamheden binnen 13 jaar worden uit gevoerd; dat is de periode waarin het Tracébesluit geldig is. GS zullen zich de komende jaren inspannen ook de volgende fasen zo spoedig mogelijk gefinancierd en uitgevoerd te krijgen. Het principebesluit voor alternatief C3, variant b wordt op 30 maart ter goedkeuring aan Provinciale Staten voorgelegd.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten, Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' GS Groningen Aanpak verkeersproblemen Zuidelijke Ringweg '
Lees ook