Provincie Groningen


Groningen, 26 januari 2000, Persbericht nr.12

GS nemen beslissing over bestemmingsplan "Stadscentrum" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer

Het college van GS heeft vandaag een beslissing genomen omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan "Stadscentrum" van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het plan heeft tot doel het stadscentrum te revitaliseren en te reconstrueren.
GS zijn inhoudelijk accoord gegaan met het voorgestelde plan, maar hebben goedkeuring onthouden aan enkele onderdelen.

Het verkeerscirculatieplan

Het verkeerscirculatieplan is een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan.
Het plan heeft nadelige gevolgen voor een aantal individuele inwoners, zoals de sloop van woningen en de vermindering van de woon- en leefkwaliteit . GS zijn van mening dat het verkeerscirculatieplan recht doet aan alle doelstellingen voor het Stadscentrum. De voorgestelde alternatieven komen vooral tegemoet aan het directe belang van een bepaalde groep van aanwonenden. GS vinden het algemene belang, dat met de uitvoering van het plan gemoeid is groter dan de individuele belangen die hierdoor geschaad worden.

Geluid

In verband met deze nadelige gevolgen voor de leefkwaliteit is voorgesteld om o.a. geluidsarm asfalt aan te leggen. Hierbij is rekening gehouden met de reductie van 1,5 dB(A). Deze reductie blijkt minder te zijn, waardoor aan de eisen van de Wet geluidhinder niet is voldaan. Voor een aantal woningen zijn de vastgestelde waarden te laag of hadden geluidswaarden moeten worden vastgesteld. Daarom hebben GS besloten de vastgestelde waarden voor wegverkeerslawaai in te trekken en te weigeren. Tevens wordt goedkeuring onthouden aan een deel van de bestemming "Stadserf", aan woonbestemmingen en de functie "wonen" in diverse plandelen. Voor de niet-goedgekeurde delen van het plan zal de gemeente een herzieningsprocedure moeten volgen, evenals een nieuwe procedure voor de vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Financiële uitvoerbaarheid van het plan

De financiële uitvoerbaarheid van het plan is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van het bestemmingsplan geweest. In de voorbereidingen ten behoeve van de besluitvorming over de goedkeuring van het plan is onderzoek uitgevoerd naar deze financiële haalbaarheid. Het onderzoek heeft geleid tot een bijstelling en verheldering van de oorspronkelijke exploitatie. De exploitatie is aangepast en samen met een voorstel voor dekking van het tekort bekrachtigd in de vergadering van de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer op 17 januari jl.. GS zijn van mening dat de economische uitvoerbaarheid van het plan voldoende is aangetoond en er geen aanleiding bestaat om op dit punt goedkeuring aan het plan te onthouden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen.

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Groningen beslist over stadscentrum Hoogezand-Sappemeer '
Lees ook