Provincie Groningen


Groningen, 23 april 1999 Persbericht nr. 74

GS kiezen voor bedrijvenlocatie Leeksterhout Noord

GS hebben besloten in te stemmen met de bedrijvenlocatie ten Noorden van de A7 bij Leek: "Leeksterhout Noord". Ten aanzien van de hoofdwegenstructuur Leek/Roden (westelijke rondweg) zijn GS van mening dat een planstudie moet worden uitgevoerd op grond waarvan helderheid zal ontstaan over het tracé, de inpassing en de effecten op milieu, natuur en landschap.

In het kader van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 zijn in 1998 door de gemeenten ontwerpstudies gedaan voor hun grondgebied. De stuurgroep regiovisie Groningen-Assen 2030 adviseerde op grond van de ontwerpstudie van Roden/Leek een nadere studie naar de wegensituatie en naar de bedrijvenlocatie.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek naar de wegensituatie is dat diverse maatregelen nodig zijn om de problemen ten aanzien van congestie, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en barrierewerking/oversteekbaarheid beheersbaar te maken, waaronder een verbindingsweg Roden-Noord, via Leek-West naar de A7.

Uit het onderzoek naar bedrijventerreinen is gebleken dat er slechts één locatie geschikt is als bovenlokaal/regionaal terrein, namelijk de locatie ten Noorden van de A7 (Leeksterhout Noord). De overige in beschouwing genomen locaties in de gemeenten Leek en Noordenveld scoorden beduidend slechter tot ongeschikt. Voor de realisering zal nog nader aandacht moeten worden besteed aan bijvoorbeeld fasering, inrichting, landschappelijke inpassing, infrastructurele aanpassingen en samenwerking met in elk geval Groningen en Noordenveld. Het standpunt van GS komt hiermee overeen en zal in mei worden voorgelegd aan de stuurgroep regiovisie Groningen-Assen 2030.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' GS Groningen kiezen bedrijvenlocatie Leeksterhout Noord '
Lees ook