Provincie Groningen

Groningen, 3 oktober 2001 Persbericht nr. 194

GS starten pilots onderwijs

Het college van GS heeft twee pilots ontwikkeld voor het Voorbereidend Middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) in de provincie Groningen. Het betreft de pilot "Jongerenloket Noord-Groningen" en "Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg-Arbeid". Deze pilots zijn in nauwe samenwerking met het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut voor Zorg en Welzijn (POZW), het ministerie van OC&W, het ministerie van SZW, de onderwijsinstellingen, het Centrum voor Werk en Inkomen en gemeenten in de provincie Groningen tot stand gekomen. Het POZW zal de pilots verder uitvoeren. Het ministerie van SZW heeft inmiddels toegezegd de pilot "Jongerenloket Noord-Groningen" te subsidiëren met f 400.000,-- en het ministerie van OC&W de pilot "Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg-Arbeid" te ondersteunen met f 450.000,--. Het college van GS hecht veel waarde aan een kwalitatief goed VMBO, omdat in de provincie Groningen veel jongeren beroepsonderwijs volgen en er nog altijd relatief veel jeugdwerkloosheid is in de provincie Groningen.

Pilot "Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg-Arbeid"

Het doel van deze pilot is om een sluitende aanpak te realiseren met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom van VMBO jongeren, zodat er geen jongeren tussen wal en schip vallen. Daarvoor is het noodzakelijk dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Bovendien moet de zorg voor jongeren worden verbeterd, preventie staat daarbij hoog in het vaandel. De school en de instellingen zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de jongeren. De zorgstructuur dient binnen de scholen helder geformuleerd en praktisch aanwezig te zijn. Ook zullen er in de pilot leerwerktrajecten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Verbetering van het imago en het aanbod VMBO is hierbij erg belangrijk. De pilot zal uitgevoerd worden in Noord-Groningen, namelijk in Appingedam en Delfzijl. Nauwe samenwerking vindt hierbij plaats tussen scholen, gemeenten, instellingen en bedrijven.
Het is de bedoeling dat in het vervolg op deze pilot de activiteiten voortkomende uit deze pilot ook toegepast worden in de rest van de provincie.

Pilot "Jongerenloket Noord-Groningen"

De pilot "Jongerenloket" sluit aan bij de pilot "Aansluiting School-Jeugdzorg en Arbeid".
Het jongerenloket is bedoeld om de problematiek met vroegtijdige schoolverlaters aan te pakken. Het is een instrument om schooluitval in de provincie tegen te gaan.
Het jongerenloket is de plek voor alle jongeren, ouders en instellingen waar zij zich kunnen melden met vragen over dienstverlening op het gebied van werk, inkomen, scholing en zorg. De praktijk van alledag wijst uit dat intakes vaak worden herhaald en dat trajectadviezen niet altijd eenduidig zijn. Het jongerenloket moet ervoor zorgen dat er een sluitender aanpak komt voor jongeren door samenwerking tussen o.a. gemeentelijke diensten (zorg, onderwijs, welzijn, werkgelegenheid en sociale diensten), arbeidsvoorziening, het bedrijfsleven, landelijke organen beroepsonderwijs, de Provincie en instellingen. Samenwerkende onderwijsinstellingen voor deze specifieke pilot zijn Fivel College, Noorderpoortcollege afdeling VMBO, Ommerlander College en Dollard College (vestiging Woldendorp), ROC Noorderpoort en het AOC Noord. Het betreft jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 22 jaar en woonachtig in Loppersum, Appingedam, Ten Boer en Delfzijl.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' GS Groningen starten pilots beroepsonderwijs '
Lees ook