Provincie Groningen

Groningen, 1 augustus 2001 Persbericht nr. 152

Projectplan "Veiligheid en handhaving" vastgesteld door GS

Het College van Gedeputeerde Staten heeft het projectplan "Veiligheid en handhaving" vastgesteld.
Aanleiding voor het opstellen van dit plan was een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht te besteden aan vergunningverlening en het handhaven van de eisen die in de vergunningen worden gesteld. Reden van dit verzoek was de ramp in Volendam en de ramp in Enschede.
Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten dat op een aantal terreinen van het provinciaal beleid dient te worden nagegaan wat de stand van zaken is met betrekking tot veiligheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.

De ingestelde projectgroep inventariseert onder andere het bestaande beleid, (doelstelling, organisatie en werkprocessen) en de interne afstemming en samenwerking met de diverse beleidsterreinen. Ook vindt er een toetsing plaats van de kwaliteitsnormen uit oogpunt van veiligheid bij de diverse beleidsonderdelen.
De inventarisatie en de aanbevelingen welke maatregelen er nodig zijn dient 1 december 2001 gereed te zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met afdeling Bestuurscontacten, Marga Bertens, tel. 050-3164765

Deel: ' GS Groningen stelt projectplan Veiligheid en handhaving vast '
Lees ook