Provincie Groningen


Groningen, 16 februari 1999 Persbericht nr. 34

GS willen ecologische verbindingszones realiseren

Het college van Gedeputeerde Staten geeft in een brief aan de statencommissie Ruimte en Groen aan 100 hectare beheersgebied en 200 natuurontwikkelingshectaren te willen aanwenden voor de realisering van ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden. Deze verbindingszones zijn nodig om uitwisseling, migratie en verbreiding van plant- en diersoorten tussen natuurgebieden mogelijk te maken of te verbeteren. De natuurgebieden in Groningen zijn betrekkelijk klein, waardoor bij een verdergaande versnippering er steeds meer soorten dreigen te verdwijnen.

In de ontwerp-nota Ecologische Verbindingszones die aan de statencommissie is toegezonden, geven GS hun visie hoe in de komende twintig jaar deze zones gerealiseerd kunnen worden. Door voor alle natuurgebieden zogenaamde natuurdoeltypen met elkaar te vergelijken en te bekijken welke soorten hierbij horen is er een selectie van verbindingszones toegepast om te bepalen hoe de beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk kunnen worden ingezet. Ook zijn de verbindingszones ingedeeld in drie streefmodellen voor de inrichting, afhankelijk van de dier- en plantsoorten die in de te verbinden natuurgebieden voorkomen. De meeste verbindingszones worden gevormd door bestaande watergangen met oeverstroken, waarbij enige herinrichting noodzakelijk is.
Gedeputeerde Staten willen ten behoeve hiervan 100 hectare beheersgebied en 200 natuurontwikkelingshectaren aanwenden voor realisering van de verbindingszones. Tevens is er een koppeling met andere projecten zoals de aanleg van fietspaden en watergangen. De provincie gaat ervan uit dat de zones op basis van vrijwillige medewerking en in overleg met betrokkenen gerealiseerd kunnen worden. Hiernaast zijn in de nota weeergegeven de verwachtingen van de provincie omtrent de vervulling van taken door anderen, zoals waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en agrariërs.

De nota zal worden vervolgd door een uitvoeringsprogramma waarin in overleg met de betrokkenen per verbindingszone het definitieve tracé en de inrichting bepaald en begrensd zullen worden. Ook zal daarbij worden aangegeven met welke maatregelen bepaalde barrières zoals kruisende autowegen opgelost kunnen worden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' GS Groningen willen ecologische verbindingszones realiseren '
Lees ook