Provincie Zuid-Holland


02-03-2000

GS herzien beleid voor wonen en werken in groene hart Inzet: restrictief beleid met meer gemeentelijke bevoegdheden

Gedeputeerde Staten (GS) willen dit jaar met betrokken overheden en maatschappelijke organisaties per regio spreken over een wijziging van het verstedelijkingsbeleid in het Groene Hart. Op dit moment omvat het streekplan Zuid-Holland Oost ruime grenzen waarbinnen gemeenten kunnen bouwen en strenge regels over de maximaal te bouwen woningen. Vertrekpunt voor de discussie is het loslaten van de sturing op het aantal te bouwen woningen en meer te sturen op de daadwerkelijke ruimtelijke invulling.

"Ik wil de komende tijd overleggen met de 28 betrokken gemeenten, de woningcorporaties, de Kamers van Koophandel, agrarische vertegenwoordigers, natuur- en milieuorganisaties en vele anderen. Duidelijk moet worden wat de gevolgen zijn voor het Zuid-Hollandse gedeelte van het Groene Hart van het hanteren van scherpe grenzen rond de in 2005 aanwezige bebouwing van alle kernen. Buiten deze nieuwe grenzen mag niet gebouwd worden, maar daar binnen hebben gemeenten meer vrijheid bij de invulling van de ruimte voor wonen en werken. Die invulling zal dan wel afgewogen en vertaald moeten worden in een gemeentelijk structuurplan", aldus gedeputeerde Loes van Ruijven verantwoordelijk voor streekplan Oost.

Uitgangspunt van Gedeputeerde Staten is het restrictieve beleid met meer bevoegdheden voor gemeenten, de versterking van de leefbaarheid en het op peil houden van het inwonersaantal per gemeente vanaf 1 januari 2000.

De meeste gemeenten hebben waarschijnlijk voldoende binnenstedelijke capaciteit om met deze nieuwe uitgangspunten voor wonen uit te kunnen komen. Wel is flankerend beleid nodig zoals de toepassing van de Huisvestingswet, de wet Voorkeursrecht en de mogelijkheden van de wet Stads- en dorpsvernieuwing. "Ik denk ook aan een financiële impuls om de verdichtingmogelijkheden in de steden en dorpen beter mogelijk te maken. Dus naast de bestaande 'Groene Hart' impuls voor het buitengebied van het Rijk, is ook een kwaliteitsimpuls nodig in de steden en dorpen van het Groene Hart", aldus Van Ruijven.

Werkgelegenheid
Om de benodigde ruimte voor bedrijvigheid vrij te maken willen GS de mogelijkheden voor het combineren van wonen en werken in de kernen meer benutten, bedrijventerreinen optimaler gebruiken en aan een goede landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen werken. Ook dit vraagt flankerend beleid dat nog te weinig is uitgewerkt. Nodig is ook een selectieve groei wil het werkgelegenheidsaanbod in de pas blijven lopen met het in het Groene Hart aanwezige arbeidspotentieel. Met de regios, de betrokken gemeentebesturen en de economische sector willen GS de mogelijkheden van selectieve groei en betere benutting van de beschikbare ruimte nader verkennen. GS zijn wel van mening dat het komende streekplan nog enige uitbreiding van de regionale bedrijfsterreinen mogelijk moet maken.

Interactief
Op basis van een interactieve discussie die de provincie dit jaar wil gaan voeren, zal het streekplan Zuid-Holland Oost worden herzien. Directe aanleiding voor deze discussie is de PKB Actualisering Vierde Nota Extra, de aanstaande Vijfde Nota en de noodzakelijke herziening van het streekplan.

Deel: ' GS herzien beleid voor wonen en werken in Groene Hart '
Lees ook