Provincie Limburg

Vereenvoudigen procedures levert winst op in tijd en geld Moderne landinrichting: Vooral sneller en goedkoper

06/2000

Maastricht, 20 januari 2000

Vereenvoudigen procedures levert winst op in tijd en geld MODERNE LANDINRICHTING: VOORAL SNELLER EN GOEDKOPER

De Provincie Limburg heeft samen met de Dienst Landelijke Gebied (DLG) een aantal voorstellen uitgewerkt voor het moderniseren van landinrichting. In de vorig jaar verschenen Nota Landinrichting had de provincie hiervoor het initatief genomen. De voorstellen - die vooruitlopen op nieuwe wettelijke regelingen rond landinrichting - zijn gericht op het beter op elkaar laten aansluiten en vereenvoudigen van tijdrovende procedures. Verder wordt de publiciteit rond belangrijke procedurestappen verbeterd.

Bij de projecten die nu nog in een voorbereidingsfase betreffen de voorstellen vooral versnelling door het inzetten van extra menskracht. Dit geldt onder meer voor projecten in de Peelvenen en De Graven. In de projecten De Graven, Grensmaas, Ransdalerveld en de Peelvenen is het de bedoeling om meer te gaan werken met interactieve planvorming en flexibele uitvoeringsmodules. Projecten die al in uitvoering zijn worden versneld door het vereenvoudigen van procedurestappen. Een voorbeeld daarvan is het sneller opstellen van een plan van toedeling in Mergelland-Oost en het Centraal Plateau. Publiciteit Een speciaal aandachtspunt vormt de publiciteit. De provincie wil bij landinrichting belangrijke procedurestappen en behaalde resultaten explicieter onder de aandacht brengen van de betreffende streek. Zo hoopt de provincie het imago van landinrichting te verbeteren en de beeldvorming overeen te laten komen met de moderne aanpak. Afbouwen langlopende verplichtingen Tegelijk met de voorstellen om de landinrichting te versnellen hebben de verschillende landinrichtingscommissies aangegeven hoe er bezuinigd kan worden op in het verleden aangegane verplichtingen. Daarmee is vrijwel geheel invulling gegeven aan een afspraak tussen de 12 provincies, dat Limburg aan het saneren van deze oude verplichtingen 14,7 miljoen ( 6,6 miljoen) bijdraagt. Aan deze bezuiniging hebben alle landinrichtingsprojecten in Limburg bijgedragen, behalve Beesel-Swalmen, Stevol en Everlosebeek die al te ver zijn gevorderd met de uitvoering om nog verplichtingen te kunnen terugdraaien.

Deel: ' GS Limburg moderne landinrichting is sneller en goedkoper '
Lees ook