Provincie Limburg

GS positief over kabinetsbesluit Maastricht-Aachen_Airport


2/99

Maastricht, 7 januari 1999

GS POSITIEF OVER KABINETSBESLUIT MAASTRICHT-AACHEN-AIRPORT

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van het Kabinet om af te zien van de aanleg van een oostwestbaan op luchthaven Maastricht-Aachen-Airport. Het ontbreken van politiek draagvlak en procedurele complicaties waren ook voor GS van Limburg aanleiding om na 25 jaar planvorming dit dossier te sluiten.

Het provinciaal bestuur van Limburg is verheugd over de instemming van het Rijk met de alternatieve aanwending van de gereserveerde gelden. De Provincie had voorgesteld te investeren in het project Bottleneck in Born. "Bottleneck" heeft tot doel tal van voorgenomen projecten in de regio Born in samenhang te brengen en te realiseren. Het gaat daarbij om ruimte voor NedCar, de logistieke ontwikkelingen en Born en de inbedding daarvan in de natuurlijke omgeving (Landschapspark Susteren). De planvorming voor een en ander is op hoofdlijnen voltooid en geaccordeerd in de drie betrokken gemeenten, alsmede in Provinciale Staten van Limburg.

De inspanningen van de bewindslieden van Economische Zaken -met name staatssecretaris Ybema heeft zich zeer coperatief getoond- om Zuid-Limburg compensatie te bieden door een ander structuurversterkend project mee te financieren, worden in Limburg gewaardeerd. Spoedig na het besluit van het Rijk om terug te treden als aandeelhouder van NedCar, heeft 'Den Haag' terechte waarborgen geschapen om deze enige Nederlandse autofabrikant perspectief te bieden voor handhaving en uitbreiding van de productie en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. De gemeente Born krijgt door de voorgenomen investeringen in infrastructurele werken een belangrijke impuls als multimodaal knooppunt. Voor de noodzakelijk investeringen in de het voortgezet gebruik van de noordzuidbaan van Maastricht-Aachen-Airport en de operatie Bottleneck stelt het kabinet maximaal f275 miljoen beschikbaar. De Provincie levert uit de gereserveerde middelen voor de aanleg van de oostwestbaan en voor de infrastructuur rond Bottleneck een bijdrage van ruim f80 miljoen.

Voor de inwoners van Beek en Meerssen is het een goede zaak dat het Rijk aan de wens van de Provincie is tegemoetgekomen door te besluiten snel woningen te laten isoleren.

De toezeggingen van het Rijk die samenhangen met de voortzetting van het gebruik van de noordzuidbaan, zijn in overeenstemming met de nota "Relus" en met de terzake gemaakte afspraken van 9 december 1998 tussen GS en Kabinet.

Deel: ' GS Limburg positief over besluit Maastricht-Aachen-Airport '
Lees ook