Provincie Limburg

GS willen erosiebestrijding beter aanpakken


30/99

Maastricht, 26 februari 1999

GS WILLEN EROSIEBESTRIJDING BETER AANPAKKEN

Gedeputeerde Staten willen bodemerosie en wateroverlast in het Heuvelland terugdringen door een op elkaar afgestemde inzet van teelttechnische, natuurtechnische en civieltechnische maatregelen. Daartoe zullen Gedeputeerde Staten een intentieverklaring aangaan met de gemeenten in de regio, het waterschap, de landinrichtings- commissies en de LLTB.

Aanleiding tot deze intentieverklaring is de ernstige modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg gedurende hevige regen- en onweersbuien. Naar aanleiding van de diverse gebeurtenissen met ernstige modder- en wateroverlast in 1998 wordt geconstateerd dat de uitvoering van het huidige erosiebeleid niet afdoende is. De stuurgroep Wateroverlast en Erosie heeft vervolgens geadviseerd om over te gaan tot een aanscherping van de aanpak. Voor versterking van de aanpak zijn in overleg met de in de stuurgroep aanwezige instanties en na overleg met de gemeenten de mogelijke maatregelen en instrumenten genventariseerd.

Deze zijn vastgelegd in een concept-intentieverklaring, waarop participanten nog tot 1 mei kunnen reageren. Vaststelling van de intentieverklaring wordt half mei verwacht.

In de intentieverklaring worden de participanten verzocht om een maximale inspanning te leveren om de vermelde mogelijkheden te benutten. De betrokken partijen verplichten zich om de technisch-inhoudelijke, juridische en financiële consequenties binnen een half jaar na ondertekening van de intentieverklaring in beeld te brengen. De resultaten daarvan worden vervolgens eind 1999 vastgelegd in een convenant.

Deel: ' GS Limburg willen erosiebestrijding beter aanpakken '
Lees ook