Provincie Noord-Brabant


Provincie levert resultaten, verbetering altijd mogelijk

GS NEMEN KRACHTIG AFSTAND ARTIKEL VOLKSKRANT

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nemen krachtig afstand van het artikel in de Volkskrant over de provincies. Het artikel levert voor Brabant niet het juiste beeld. Het college is van mening dat de provincie goed functioneert en dat haar werk resultaat oplevert, zoals ook de recente evaluatie van het bestuursakkoord aantoont. Verbetering is natuurlijk altijd mogelijk. Een algemene conclusie trekken over het functioneren van de provincies op basis van het optellen van onderzoeken van de rekenkamers is een al te gemakkelijke generalisatie.

GS kijken anders naar de algemene conclusies die de Volkskrant trekt over de provincies ten aanzien van infrastructuur, jeugdzorg, natuur en de duurzaamheid van het openbaar vervoer. Het college wijst voor Brabant op de voortgang bij het saneren van de verouderde bedrijventerreinen waarbij het doel is om in 2015 1750 ha verbeterd te hebben. De provincie investeert uit eigen middelen om de jeugdzorg te verbeteren (2009 E14,6 miljoen, 2010 E6 miljoen en aan indirecte ondersteuning de afgelopen jaren circa E15 miljoen). Brabant neemt landelijk een voorhoedepositie in bij het realiseren van de ecologische hoofdstructuur en ten slotte rijden er in Brabant sinds de aanbesteding van het streekvervoer schone bussen.
GS nemen aanstoot aan het gebruik van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over de "Gouden Handdrukken". Allereerst constateert de Rekenkamer in dat onderzoek dat Brabant het beleid al gewijzigd had. Daarnaast heeft de Zuidelijke Rekenkamer recent een rapport uitgegeven dat aantoont dat de provinciale organisatie bij het beëindigen van arbeidsrelaties nu een goed beleid kent. Dit gegeven laat de Volkskrant buiten beschouwing. Bovendien betrof het hier een onderzoek naar de afkoop van een recht op uitkeringen over 1800 gevallen die zich voor het overgrote deel in de vorige eeuw afspeelden.

Deel: ' GS Noord-Brabant nemen krachtig afstand artikel volkskrant '


Lees ook