Provincie Noord-Holland

Persbericht, 25 september 2001

GS: Haarlemmermeer bij politieregio Kennemerland laten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben na een ingesteld onderzoek besloten terug te komen op het in juni 2000 ingenomen voorlopig standpunt om de gemeente Haarlemmermeer (en dus ook Schiphol) in te delen bij de politieregio Amsterdam-Amstelland. Ze willen dus de status quo, indeling bij Kennemerland, handhaven. Eind 1999 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn beleidsnota `Rampenbestrijding, de veiligheidsketen gesmeed', voor de periode 2000-2004 uitgebracht. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de territoriale afstemming van hulpverleningsregio's. Bij de zogenoemde territoriale congruentie van de brandweerregio's, de regio's voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de politieregio's dient de schaal van de politieregio's in principe richtinggevend te zijn. Provinciale Staten hebben in april 2001 ingestemd met een advies voor de Noord-Hollandse regio's. Een uitzondering werd gemaakt voor Haarlemmermeer. Een standpunt daarover werd uitgesteld tot nader onderzoek was ingesteld naar de relatie tussen veiligheid en de bestuurlijke positie van de gemeente Haarlemmermeer en omgeving. Dit onderzoek is op verzoek van de provincie door het COT (Crisis Onderzoeks Team) uitgevoerd.

Nadere afweging voor Haarlemmermeer
GS vinden dat in het algemeen territoriale congruentie van hulpverleningsregio's de beste waarborgen biedt voor de meest effectieve en efficiënte uitvoering van de bestrijding van rampen. Toegepast op Haarlemmermeer zou dit betekenen indeling bij de politieregio Amsterdam-Amstelland. Dit heeft echter ingrijpende gevolgen voor de politiezorg in Kennemerland en voor het arrondissement en het parket Haarlem. Haarlemmermeer valt voor wat betreft brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening momenteel wel onder de Amsterdamse regio. Indeling bij de brandweer- en de geneeskundige hulpverleningsregio Kennemerland vereist aanzienlijke reorganisaties en zou tal van overgangsproblemen veroorzaken. De huidige situatie, waar dus de congruentie tussen de drie soorten hulpverlening ontbreekt in Haarlemmermeer, wordt door alle betrokkenen, maar ook door het COT, als bevredigend en voor de rampenbestrijding niet als bezwaarlijk ervaren. De rol van de politie bij de rampenbestrijding is beperkt en de marechaussee verzorgt de politiezorg op Schiphol.
GS vinden de door sommige betrokkenen bepleite toevoeging van alleen Schiphol aan de politieregio Amsterdam-Amstelland geen goede suggestie. De marechaussee is verantwoordelijk op Schiphol. Schiphol kan niet geïsoleerd kan worden van zijn omgeving. Alles afwegend komen GS dan ook terug op hun voorlopig standpunt over de indeling van Haarlemmermeer.

Samenwerkingsverband
Ter bevordering van de samenwerking zal gestreefd worden naar een interregionaal samenwerkingsverband voor de bestrijding van grote rampen. GS zullen het initiatief nemen voor de instelling van een interregionaal samenwerkingsverband voor de voorbereiding en de uitvoering van de bestrijding van grote rampen met betrekking tot met name Schiphol, Corus, het Noordzeekanaalhavengebied en de tunnels en de spoor- en autowegen rondom Schiphol en het havengebied.
De commissaris van de Koningin zal daarvoor binnenkort de burgemeesters van Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Haarlemmermeer, Velsen en Beverwijk en de voorzitters van de betrokken brandweer- en geneeskundige hulpverleningsregio's voor een oriënterend overleg uitnodigen.

Het GS-standpunt wordt besproken in de statencommissie ROB op 11 oktober a.s.. Provinciale Staten van Noord-Holland behandelen dit op 5 november . Daarna gaat het definitieve standpunt naar de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

(Het COT-onderzoek kan op verzoek worden toegezonden).

Inlichtingen: Peter Heemskerk, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 10
Print persbericht

Deel: ' GS Noord-Holland over indeling gemeente Haarlemmermeer '
Lees ook