Provincie Overijssel

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Gedeputeerde Staten gaan, waar nodig, gemeenten stimuleren alsnog een routering gevaarlijke stoffen vast te stellen. Daarmee reageert het college op vragen van het statenlid Oldenburger (ChristenUnie).

Oldenburger wilde weten wanneer de provincie bij de gemeenten "meer druk op de ketel gaat zetten" voor op het vaststellen van de routing gevaarlijke stoffen. De provincie wijst weliswaar provinciale wegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden, maar de gemeenten zelf die routering vast.

In haar antwoord stelt GS dat ze in de komende maanden in overleg met de regio's de actuele stand van zaken nagaat. "Waar nodig stimuleren wij dat in gemeenten binnen afzienbare tijd een routering wordt vastgesteld." De beantwoordingsbrief is in zijn geheel te downloaden. Open briefsbmroutering.doc briefsbmroutering.doc

// Error:

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Overijsselse avond in Goor

Eerste onderzoeksresultaten naar mediation positief

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

GS onthouden zich van oordeel over moslim-internaat

Programmavergelijking op Overijsselse verkiezings-website

Betere samenwerking versterkt positie bedrijventerreinen en regio?s

Burger wil overheidsinformatie op internet

Jaar van de boerderij start in Overijssel met gratis inspectie

College dreigt milieuvergunning Bouwens in te trekken

Overijssel en justitie intensiveren samenwerking

Kiezers in debat met Overijsselse lijsttrekkers

College daagt Provinciale Staten uit

Inloopavonden reconstructie goed bezocht

Provincie koopt eerste bedrijf reconstructie platteland

© 17-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' GS Overijssel stimuleert routering gevaarlijke stoffen '
Lees ook