Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-009
DATUM: 29 februari 2000

Gedeputeerde Staten stellen "Natuurdoeltypenkaart Flevoland" vast

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de "Natuurdoeltypenkaart Flevoland" vastgesteld. Op deze kaart staat hoe de natuurgebieden in Flevoland er rond 2018 zouden moeten uitzien. De kaart is een onderdeel van het provinciale natuur- en landschapsbeleid, waarbij de provincie nadrukkelijk de rol als gebiedsregisseur op zich neemt. De komende tijd wordt dit uitgewerkt door het opstellen van specifieke gebiedsplannen. De kaart is opgesteld in nauw overleg met Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Flevolandschap en staat ook in concept in de nota Natuur en Landschap. De Natuurdoeltypenkaart Flevoland geeft aan op welke manier bepaalde gebieden in de provincie beheerd kunnen worden.

Hierbij zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden. In "begeleid natuurlijke eenheden" krijgen natuurlijke processen de kans en wordt zo min mogelijk door de mens ingegrepen. Het gaat hier om de echt grote gebieden zoals de Oostvaardersplassen. In de "half-natuurlijke eenheden" wil de provincie natuurwaarden realiseren die speciaal in Flevoland thuishoren. Die natuurwaarden zijn alleen te handhaven met beheersmaatregelen zoals zo nu en dan maaien, baggeren, of bijvoorbeeld hout kappen. Tot slot zijn er de "multifunctionele eenheden", dit zijn gebieden waar wel een sterk accent ligt op de natuur maar waar ook bewust combinaties worden gemaakt met andere functies zoals bijvoorbeeld houtteelt, agrarische productie of recreatie.

Via landelijke regelgeving, bekend onder de aanduiding Programma Beheer, worden overeenkomsten gesloten om de aangegeven doelen werkelijk te realiseren. In veel gevallen betekent dit een voortzetting van het huidige beheer, maar op sommige plaatsen ontstaan mogelijkheden voor speciale inrichtingsmaatregelen die de kwaliteit kunnen verhogen. De natuurdoeltypenkaart is bewust opgesteld als een werkkaart op hoofdlijnen. Bij de uitwerking op gebiedsniveau blijft de mogelijkheid om in overleg met de streek en de betrokkenen te kiezen voor die beheersvorm die ter plaatse het beste resultaat oplevert.

Deel: ' GS stellen "Natuurdoeltypenkaart Flevoland" vast '
Lees ook