Provincie Utrecht


Persbericht
12 januari 1999

Nieuw Utrechts energiebedrijf is nodig voor groei GS STEUNEN OPZET NIEUW UTRECHTS ENERGIEBEDRIJF

Om ruimte te geven aan schaalvergroting in de Utrechtse energiesector - een ontwikkeling die in de hand wordt gewerkt door toenemende liberalisering - zijn GS akkoord gegaan met het voorstel van de directie van de NV REMU voor het oprichten van een nieuwe energiemaatschappij, waarin het Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN) en REMU aandeelhouder worden. Ook de energieproductiesector krijgt alsgevolg van nieuwe regelgeving van het rijk te maken met de gevolgen van het vrije marktmechanisme. GS willen daarom op verzoek van het Energieproduktiebedrijf UNA een private aandeelhouder in dit bedrijf toelaten.

Samenwerking GCN en REMU noodzakelijk

De samenwerking tussen GCN en REMU in een nieuw bedrijf, dat als werknaam 'NieuwCo' heeft, houdt direct verband met de liberalisering van de energiesector die mogelijk is gemaakt door de nieuwe Electriciteitswet. Uiterlijk in 2007 zal de distributie van electriciteit in Europa plaatsvinden in een vrije markt. De productiesector wordt nu al geconfronteerd met de gevolgen van deze liberalisering. Voor de distributiebedrijven GCN en REMU was deze ontwikkeling in 1998 aanleiding voor een onderzoek naar de strategische samenwerkingsmogelijkheden. Conclusie was dat samenwerking noodzakelijk werd bevonden. Om mee te kunnen groeien in de veranderende Europese markt is een adequate schaal nodig voor de verkoop en marketing van energie en het ontwikkelen van nieuwe specialismes.

GS zien in de opzet van 'NieuwCo' het voordeel dat daarmee een bedrijf ontstaat dat slagvaardiger kan opereren en op termijn een aantrekkelijke fusiepartner wordt. Op deze wijze ontstaat een energiebedrijf dat onder invloed van concurrentie voor de Utrechtse markt tegen de laagst mogelijke tarieven kan leveren. De provincie Utrecht is nu eigenaar van 42 procent van de aandelen van REMU. In het nieuwe bedrijf krijgt REMU 70% en GCN 30% van de aandelen. In de voorgestelde nieuwe verhoudingen van NieuwCo en houdstermaatschappijen REMU en GCN zullen de aandeelhouders meer op afstand worden geplaatst. Tot 2007 kan het rijk echter - via regelgeving en toezicht op o.a. de tarieven voor kleingebruikers - invloed blijven uitoefenen op de openbare energievoorziening.

UNA zoekt strategische partner

De provincie Utrecht is - via de NV PEGUS - ook aandeelhouder in het energieproduktiebedrijf UNA. UNA heeft momenteel behoefte aan aanvullende kennis en een extra financiële injectie om het bedrijf klaar te maken voor de Europese markt. UNA zoekt daarom naar een samenwerkingspartner die over een minderheidsbelang in UNA zal gaan beschikken. GS zijn bereid om daarvoor in de onderhandelingen met deze nieuwe 'strategische partner' ruimte te scheppen, door nieuwe aandelen uit te geven aan een private partij en een deel van de eigen aandelen te verkopen. Het merendeel van de aandelen in UNA willen GS voorlopig in handen van de overheid houden. Omdat het voor de provincie Utrecht feitelijk onmogelijk is geworden als (mede)eigenaar van dit productiebedrijf een energiebeleid te voeren wil het college ook in de sector van de energieproduktie ruimte scheppen voor marktwerking. In de toekomst is de situatie bovendien niet uitgesloten dat deelname van de provincie aan UNA alleen nog beleggingsaspecten zou hebben. Participatie aan een productiebedrijf puur om deze reden vinden GS niet passen in het provinciale beleid. Overigens is de verwachting dat ook de deelname van een derde partner aan UNA een drukkend effect op de energietarieven zal hebben.

De voorstellen van GS worden op 21 januari behandeld in de statencommissie CEMENT. Definitieve besluitvorming vindt plaatst in de vergadering van Provinciale Staten op 3 februari. De overige betrokken overheidsaandeelhouders zullen zich in de loop van januari-februari eveneens over deze kwestie uitspreken. (Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl, 030 - 258 31 96)

Deel: ' GS Utrecht Nieuw Utrechts energiebedrijf nodig voor groei '
Lees ook