Provincie Utrecht

Persbericht

GS zoeken naar ruimte voor twaalfhonderd extra opvangplaatsen voor asielzoekers

09-07-2002 00:00:00
De provincie Utrecht neemt zogenaamde 'zoekruimten' voor permanente asielzoekerscentra op in haar streekplan. In overleg met verschillende ministeries, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is een verdeling gemaakt van het aantal te realiseren plaatsen over de provincies. Binnen de provincie Utrecht moeten twaalfhonderd extra permanente opvangplaatsen worden gerealiseerd. Voor deze extra capaciteit moet naar verschillende locaties worden gezocht. Het streven is om in 2005 1180 structurele plaatsen (grotendeels) gerealiseerd te hebben.

Van de huidige asielzoekerscentra heeft een groot deel een tijdelijk karakter. Uit oogpunt van efficiëntere bedrijfsvoering is het rijksbeleid er nu op gericht een groter aantal permanente centra te realiseren. In de provincie Utrecht zullen op korte termijn 15 75 plaatsen zijn gerealiseerd.

Voor de extra twaalfhonderd plaatsen moet naar locaties worden gezocht. De centra kunnen in capaciteit variëren van twee- tot zeshonderd plaatsen. Dit betekent dat er zes nieuwe centra zouden kunnen komen. Rekening houdend met de reeds aanwezige structurele opvang en de inwonersaantallen is een globale verdeling gemaakt over de deelgebieden in het streekplan. Deze verdeling ziet er als volgt uit: Stadsgewest Utrecht, twee tot drie centra; Stadsgewest Amersfoort, één centrum; Zuidoost Utrecht, één centrum; West Utrecht, één tot twee centra.

Binnen de genoemde deelgebieden moet nog naar concrete locaties worden gezocht. Dat is vooral een taak voor het COA en de gemeenten. Voor deze locaties gelden verschillende criteria. Zo moet de locatie op loopafstand liggen van openbaar vervoer en op loop- of fietsafstand van winkels. Het terrein mag niet vervuild zijn en moet vrij zijn van milieuzones (overlast van geluid, geur of opslag van gevaarlijke stoffen). Bovendien moet onderzocht zijn of een centrum op de beoogde locatie de omgeving niet onevenredig belast.

De provincie legt de zoekruimten en criteria voor aan het COA en de gemeenten. Het COA overlegt vervolgens met de betrokken gemeenten. Gedeputeerde J. Streng zal binnenkort met het COA overleggen over de nu aangegeven zoekruimten.

Meer informatie: Irene Groeneveld, telefoon 030-258 26 23 of Irene.Groeneveld@Provincie-Utrecht.nl

Deel: ' GS Utrecht zoeken naar ruimte voor twaalfhonderd extra opvangplaatse.. '
Lees ook