Provincie Noord-Brabant


GS: verbreden N279 's-Hertogenbosch - Veghel met ongelijkvloerse kruisingen enn 80 km/uur


's-Hertogenbosch, 6 juli 2012 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

willen de doorstromings- en veiligheidsproblemen op de N279 tussen

's-Hertogenbosch en Veghel aanpakken door de provinciale weg te verbreden tot 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 80 km/uur. De weg wordt daarbij zo aangelegd dat het in de toekomst mogelijk is om de snelheid te verhogen naar 100 km/uur. De geluidwerende maatregelen en natuurcompensatie worden daar al direct voor aangelegd.


In de afgelopen maanden hebben omwonenden, weggebruikers, overheden en diverse adviescommissies hun reactie kunnen geven op de plannen voor de verbreding van de N279 door in te spreken op het concept-Provinciaal Inpassingplan (PIP) en de concept-milieueffectrapportage. Op basis van deze inspraakreacties en adviezen kiest het college ervoor de N279 zo aan te leggen dat deze geschikt is voor 100 km/uur maar voorlopig een maximale snelheid in te stellen van 80 km/uur. Op deze manier wordt de capaciteit op de N279 vergroot en de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeterd.


Monitoring

De keuze voor een maximale snelheid van 80 km/uur is mede gebaseerd op de zorg van insprekers dat de N279 met 100 km/uur te aantrekkelijk wordt als doorgaande route. De mogelijkheid om de snelheid alsnog te verhogen is pas aan de orde als uit monitoring blijkt dat er problemen ontstaan met sluipverkeer in de regio of filevorming op aansluitende wegen. Daarnaast vindt het college dat de snelheid op de N279 niet verhoogd mag worden voordat het deel tussen Veghel en Helmond (als onderdeel van de noordoostcorridor) is aangelegd en opengesteld voor het verkeer. Deze zal naar verwachting niet voor 2019 gereed zijn.


Vervolg

In de komende maanden wordt het voorkeursalternatief voor de N279 voor zover nog nodig verder uitgewerkt in de Milieueffectrapportage en verwerkt in het ontwerp Provinciaal Inrichtingsplan. In het najaar van 2012 kunnen belanghebbenden dan weer inspreken tijdens de wettelijke inspraakprocedure. Ook worden de plannen nogmaals voorgelegd aan de commissie voor de milieueffectrapportage en de provinciale omgevingscommissie. Provinciale Staten besluiten over de vaststelling van het PIP. Volgens de huidige planning kan de verbreding van de N279 in 2014 van start gaan.

Deel: ' GS verbreden N279 's-Hertogenbosch - Veghel met ongelijkvloerse kru.. '
Lees ook