Provincie Zuid-Holland3-04-2000

GS Zuid-Holland over rapportage Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek: problemen aanpakken belangrijker dan structuurdiscussie

De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestelde Stuurgroep Krachtige Gemeenten heeft vandaag aan de minister van aanbevelingen gedaan om de bestuurlijke slagkracht in de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio te vergroten. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland delen in grote lijnen de inhoudelijke analyse van de stuurgroep, maar vinden dat de problemen het beste inhoudelijk aangepakt kunnen worden zoals nu onder andere gebeurt in het gebiedsgericht werken waar de provincie mee bezig is. Structuuroplossingen als gemeentelijke herindeling zijn voor GS pas aan de orde waar de huidige structuren een belemmering zouden zijn om problemen op te lossen.

Gebiedsgerichte aanpak
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland delen de opvatting van de Stuurgroep dat voor strategische onderwerpen op het gebied van planologie, economie en infrastructuur meer (niet-vrijblijvende) samenwerking noodzakelijk is. De provincie is daar al intensief mee bezig in haar gebiedsgerichte aanpak in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. Daarbij staat de inhoud van de problemen en het gezamenlijk met de regio bereiken van oplossingen voorop.
Zo zal er komende vrijdag 7 april op initiatief van Gedeputeerde Staten met de Samenwerkingsorganen Leidse Regio en Duin-en Bollenstreek en enkele gemeentebesturen een open gesprek zijn over de samenwerking in het proces bij een eventuele sluiting van de marinebasis Valkenburg. Het zal dan ook gaan -vooruitlopend op een spoedig te verwachten kabinetsbesluit- over de verdere invulling van dit gebied voor wonen, werken, groen en water.

Niet-vrijblijvende samenwerking
Voor de langere termijn hebben GS begin van dit jaar hun Startnotitie "Waar ligt de grens?" uitgebracht aan alle Zuid-Hollandse gemeenten. Daarin leggen zij de nadruk op intensivering van de samenwerking tussen en met de gemeenten en het gezamenlijk aanpakken van problemen op een niet-vrijblijvende manier. Ook hebben GS aan de gemeenten in Zuid-Holland gevraagd om na te denken over hun functioneren en zelf met een toekomstvisie te komen. GS zullen dit voorjaar met de gemeenten, ook die in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek, over de inhoud van deze startnotitie van gedachten wisselen.

Deel: ' GS Zuid-Holland over rapportage Leiden en Bollenstreek '
Lees ook